Tài liệu

NS- 06 - BM11 - Bao cao ket qua ung dung dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM11
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BÁO CÁO KẾT QUẢ ỨNG DỤNG ĐÀO TẠO

Tên tôi là .................................................................................................................................................
Chức vụ...............................................................................Bộ phận:......................................................
Tham dự khóa học :.................................................................................................................................
Thời gian học:..........................................................................................................................................
Nơi tổ chức ..............................................................................................................................................
Kết quả đào tạo:…………………………………………………………………………………………
Ngày đăng ký chỉ tiêu

Stt

Nội dung đăng ký

Chỉ tiêu đạt

được

Thời gian

Kết quả

% hoàn

thành

Diễn giải

Ý kiến của người báo cáo
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Ý kiến của quản lý trực tiếp:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Ngày   tháng   năm 20…

Người đề nghị

Quản lý

Phòng NS

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4974
20/12/2018
1 tài liệu
0
625
20/12/2018
8 tài liệu
0
4019
20/12/2018
8 tài liệu
0
3296
20/12/2018
6 tài liệu
0
2268
20/12/2018
5 tài liệu
0
2432
20/12/2018
5 tài liệu
0
3557
20/12/2018
8 tài liệu
0
5974
20/12/2018
3 tài liệu
0
1797
20/12/2018
4 tài liệu
0
1992
20/12/2018
6 tài liệu
0
4097
20/12/2018
7 tài liệu
0
3217
20/12/2018
9 tài liệu
0
3618
20/12/2018
5 tài liệu
0
2019
20/12/2018
1 tài liệu
0
584
20/12/2018
2 tài liệu
0
1140
20/12/2018
8 tài liệu
0
3132
20/12/2018
5 tài liệu
0
2354
20/12/2018
9 tài liệu
0
4317