Tài liệu

NS- 06 - BM10 - Ke hoach ung dung sau dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM10
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG SAU ĐÀO TẠO

Tên tôi là .................................................................................................................................................
Chức vụ...............................................................................Bộ phận:......................................................
Tham dự khóa học :.................................................................................................................................
Thời gian học:..........................................................................................................................................
Nơi tổ chức ..............................................................................................................................................
Kết quả đào tạo:…………………………………………………………………………………………

Tôi xin đăng ký ứng dụng đào tạo với công ty như sau

Stt

Nội dung ứng dụng

Chỉ tiêu đạt được

Thời gian

Ý kiến của quản lý trực tiếp:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Ngày   tháng   năm 201…

Người đề nghị

Quản lý

Phòng NS

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4661
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
8 tài liệu
0
3764
20/12/2018
8 tài liệu
0
3082
20/12/2018
6 tài liệu
0
2114
20/12/2018
5 tài liệu
0
2264
20/12/2018
5 tài liệu
0
3226
20/12/2018
8 tài liệu
0
5639
20/12/2018
3 tài liệu
0
1691
20/12/2018
4 tài liệu
0
1849
20/12/2018
6 tài liệu
0
3855
20/12/2018
7 tài liệu
0
3003
20/12/2018
9 tài liệu
0
3371
20/12/2018
5 tài liệu
0
1882
20/12/2018
1 tài liệu
0
541
20/12/2018
2 tài liệu
0
1035
20/12/2018
8 tài liệu
0
2908
20/12/2018
5 tài liệu
0
2188
20/12/2018
9 tài liệu
0
3959