Tài liệu

NS- 06 - BM09 - Phieu danh gia khoa hoc

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM09
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC CỦA CÁC HỌC VIÊN

 vi c  t  ch c  các khóa h c  sau ngày m t  hi u  q a  h n, xin các anh/ ch  hãy vui lòng  i n  và  ánh d u  

Đ

ơ

đ

đ

(X) vào b ng

câu h i sau 

Tên khóa học ......................................................................................................................................
Thời gian học :.....................................................................................................................................

ĐÁNH GIÁ KHÓA H C 

1- Tôi nghĩ tôi đã học được những điều cơ bản sau đây từ khóa học này:........................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

2- Khóa học đã đáp ứng mong muốn của bạn ở mức độ nào ?

3- Khóa học liên quan tới công việc của bạn ở chừng mực nào ?

4- Khóa học có đạt được tính ứng dụng cao không?

Tốt)

Khá

T. bình

Kém

Tốt

Khá

T. bình

Kém

Tốt

Khá

T. bình

Kém

5- Tôi có thể áp dụng được khóa học này dễ dàng hơn nếu nội dung được cải tiến/làm rõ bằng 
cách:.................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ĐÁNH GIÁ GI NG VIÊN 

1- Kiến thức chuyên môn 

2- Kỹ năng truyền đạt (diễn đạt rõ ràng, sinh động, …)

3- Phương pháp giảng dạy (thảo luận, chuẩn bị tài liệu,…)

Tốt

Khá

T. bình

Kém

Tốt

Khá

T. bình

Kém

Tốt

Khá

T. bình

Kém

T  CH C KHÓA H C 

Trang thiết bị giảng dạy : Phòng học, LCD, giấy, viết,…

Tốt

Khá

T. bình

Kém

ĐÁNH GIÁ CHUNG KHÓA 

Tốt

Khá

T. bình

Kém

NH NG Ý KI N KHÁC 

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

H  tên ng

i tham d  (có th  

 tr ng) :

ườ

ể để ố

.....................................................................................................................................

Xin c m  n s   óng góp ý ki n nhi t tình c a các anh/ch  

ả ơ ự đ

ế

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4957
20/12/2018
1 tài liệu
0
621
20/12/2018
8 tài liệu
0
4000
20/12/2018
8 tài liệu
0
3277
20/12/2018
6 tài liệu
0
2255
20/12/2018
5 tài liệu
0
2422
20/12/2018
5 tài liệu
0
3539
20/12/2018
8 tài liệu
0
5954
20/12/2018
3 tài liệu
0
1791
20/12/2018
4 tài liệu
0
1984
20/12/2018
6 tài liệu
0
4081
20/12/2018
7 tài liệu
0
3201
20/12/2018
9 tài liệu
0
3600
20/12/2018
5 tài liệu
0
2011
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
2 tài liệu
0
1128
20/12/2018
8 tài liệu
0
3104
20/12/2018
5 tài liệu
0
2339
20/12/2018
9 tài liệu
0
4290