Tài liệu

NS- 06 - BM08 - Quyet dinh cu di dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM08
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

CƠ QUAN………….

CÔNG TY ………..………..

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-…….

Hà nội, ngày … tháng … năm  201… 

QUYẾT ĐỊNH

V/v cử đi đào tạo

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN……..

- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
- Căn cứ quy trình nghỉ việc của công ty.
- Căn cứ bộ hồ sơ liên quan về nghỉ việc
- Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Đồng ý cử ông (bà,cô)………..là………  tham dự lớp 
………………………………..tại…………….từ ngày…/…/201…..đến ngày …/…./201...

Điều 2.  Ông(bà, cô)  được thanh toán kinh phí …………. sau khi nộp kết quả học tập và phiếu 
thu về Phòng NS, Phòng Kế hoạch Tài chính.

Điều 3.  Các đơn vị chức năng liên quan và ông ( bà, cô )chịu trách nhiệm thi hành quyết định 
này.

            

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: Phòng HC

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4247
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3420
20/12/2018
8 tài liệu
0
2838
20/12/2018
6 tài liệu
0
1937
20/12/2018
5 tài liệu
0
2072
20/12/2018
5 tài liệu
0
2855
20/12/2018
8 tài liệu
0
5107
20/12/2018
3 tài liệu
0
1559
20/12/2018
4 tài liệu
0
1686
20/12/2018
6 tài liệu
0
3563
20/12/2018
7 tài liệu
0
2725
20/12/2018
9 tài liệu
0
3083
20/12/2018
5 tài liệu
0
1735
20/12/2018
1 tài liệu
0
490
20/12/2018
2 tài liệu
0
940
20/12/2018
8 tài liệu
0
2623
20/12/2018
5 tài liệu
0
1984
20/12/2018
9 tài liệu
0
3580