Tài liệu

NS- 06 - BM07 - Bang cam ket dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM07
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢN CAM KẾT ĐÀO TẠO - HUẤN LUYỆN

Tên tôi là .................................................................................................................................................
Chức vụ...............................................................................Bộ phận:......................................................
Tham dự khóa học :.................................................................................................................................
Thời gian học:..........................................................................................................................................
Nơi tổ chức ..............................................................................................................................................

Cam kết thực hiện các điều sau 

1- Châp hanh tôt cac nôi qui cua lớp hoc

2- Tham gia đây đu cac buôi hoc. (Nêu văng măt phai viêt Đơn xin văng măt, có xac nhân cua

Trương bô phân hoăc câp quan lý trực tiêp) gưi về Phòng NS 

3- Kêt thuc khóa hoc phai photo Giây chưng nhân (hoăc bằng câp) va kèm theo 01 bô giao trình hoc

gưi về Phòng NS châm nhât 01 tuân kể từ khi nhân được 

4- Kết quả cuối khóa học nếu không đạt (không gửi giấy chứng nhận/ bằng cấp) phải bồi thường cho

Công ty 100% chi phí của khóa học mà Công ty đã tài trợ 

5- Sau khi kết thúc khóa đào tạo sẽ lập Kế hoạch ứng dụng nội dung đã được đào tạo và gửi về Phòng

NS để cùng Trưởng bộ phận theo dõi kết quả ứng dụng 

6- Chấp hành tốt các nội dung trong quy chế đào tạo của Công ty 

Nếu không thực hiện các điều cam kết trên, tôi xin chịu các hình thức xử lý theo quy chế đào tạo và

các nội quy, quy chế của Công ty.

Hà nội, ngày ……. tháng ……. năm 201…

Người viết cam kết 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5474
20/12/2018
1 tài liệu
0
697
20/12/2018
8 tài liệu
0
4374
20/12/2018
8 tài liệu
0
3654
20/12/2018
6 tài liệu
0
2514
20/12/2018
5 tài liệu
0
2710
20/12/2018
5 tài liệu
0
3988
20/12/2018
8 tài liệu
0
6591
20/12/2018
3 tài liệu
0
1959
20/12/2018
4 tài liệu
0
2244
20/12/2018
6 tài liệu
0
4441
20/12/2018
7 tài liệu
0
3540
20/12/2018
9 tài liệu
0
4011
20/12/2018
5 tài liệu
0
2242
20/12/2018
1 tài liệu
0
655
20/12/2018
2 tài liệu
0
1286
20/12/2018
8 tài liệu
0
3497
20/12/2018
5 tài liệu
0
2593
20/12/2018
9 tài liệu
0
4901