Tài liệu

NS- 06 - BM06 - To trinh cu di dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM06
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

TỜ TRÌNH

(V/v cử cán bộ đi đào tạo)

         Kính gửi: Giám đốc điều hành công ty

- Căn cứ kế hoạch đào tạo số…………ngày……………..của……………………………
- Phòng NS đề nghị Giám đốc duyệt tổ chức việc đào tạo cho nhân viên công ty như sau:

1. Nội dung khoá đào tạo

2. Địa điểm

3. Thời gian

4. Thành phần

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

5. Kinh phí:

Ngày   tháng   năm 201…
           Người lập

Trưởng phòng nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4243
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3414
20/12/2018
8 tài liệu
0
2834
20/12/2018
6 tài liệu
0
1936
20/12/2018
5 tài liệu
0
2053
20/12/2018
5 tài liệu
0
2842
20/12/2018
8 tài liệu
0
5103
20/12/2018
3 tài liệu
0
1550
20/12/2018
4 tài liệu
0
1685
20/12/2018
6 tài liệu
0
3555
20/12/2018
7 tài liệu
0
2723
20/12/2018
9 tài liệu
0
3080
20/12/2018
5 tài liệu
0
1733
20/12/2018
1 tài liệu
0
490
20/12/2018
2 tài liệu
0
938
20/12/2018
8 tài liệu
0
2619
20/12/2018
5 tài liệu
0
1983
20/12/2018
9 tài liệu
0
3574