Tài liệu

NS- 06 - BM06 - To trinh cu di dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM06
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

TỜ TRÌNH

(V/v cử cán bộ đi đào tạo)

         Kính gửi: Giám đốc điều hành công ty

- Căn cứ kế hoạch đào tạo số…………ngày……………..của……………………………
- Phòng NS đề nghị Giám đốc duyệt tổ chức việc đào tạo cho nhân viên công ty như sau:

1. Nội dung khoá đào tạo

2. Địa điểm

3. Thời gian

4. Thành phần

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

5. Kinh phí:

Ngày   tháng   năm 201…
           Người lập

Trưởng phòng nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4989
20/12/2018
1 tài liệu
0
626
20/12/2018
8 tài liệu
0
4020
20/12/2018
8 tài liệu
0
3299
20/12/2018
6 tài liệu
0
2269
20/12/2018
5 tài liệu
0
2435
20/12/2018
5 tài liệu
0
3563
20/12/2018
8 tài liệu
0
5983
20/12/2018
3 tài liệu
0
1799
20/12/2018
4 tài liệu
0
1995
20/12/2018
6 tài liệu
0
4099
20/12/2018
7 tài liệu
0
3221
20/12/2018
9 tài liệu
0
3620
20/12/2018
5 tài liệu
0
2020
20/12/2018
1 tài liệu
0
588
20/12/2018
2 tài liệu
0
1141
20/12/2018
8 tài liệu
0
3138
20/12/2018
5 tài liệu
0
2357
20/12/2018
9 tài liệu
0
4330