Tài liệu

NS- 06 - BM06 - To trinh cu di dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM06
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

TỜ TRÌNH

(V/v cử cán bộ đi đào tạo)

         Kính gửi: Giám đốc điều hành công ty

- Căn cứ kế hoạch đào tạo số…………ngày……………..của……………………………
- Phòng NS đề nghị Giám đốc duyệt tổ chức việc đào tạo cho nhân viên công ty như sau:

1. Nội dung khoá đào tạo

2. Địa điểm

3. Thời gian

4. Thành phần

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

5. Kinh phí:

Ngày   tháng   năm 201…
           Người lập

Trưởng phòng nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5453
20/12/2018
1 tài liệu
0
695
20/12/2018
8 tài liệu
0
4366
20/12/2018
8 tài liệu
0
3637
20/12/2018
6 tài liệu
0
2502
20/12/2018
5 tài liệu
0
2705
20/12/2018
5 tài liệu
0
3979
20/12/2018
8 tài liệu
0
6578
20/12/2018
3 tài liệu
0
1956
20/12/2018
4 tài liệu
0
2243
20/12/2018
6 tài liệu
0
4431
20/12/2018
7 tài liệu
0
3534
20/12/2018
9 tài liệu
0
3996
20/12/2018
5 tài liệu
0
2237
20/12/2018
1 tài liệu
0
652
20/12/2018
2 tài liệu
0
1283
20/12/2018
8 tài liệu
0
3484
20/12/2018
5 tài liệu
0
2589
20/12/2018
9 tài liệu
0
4895