Tài liệu

NS- 06 - BM06 - To trinh cu di dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM06
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

TỜ TRÌNH

(V/v cử cán bộ đi đào tạo)

         Kính gửi: Giám đốc điều hành công ty

- Căn cứ kế hoạch đào tạo số…………ngày……………..của……………………………
- Phòng NS đề nghị Giám đốc duyệt tổ chức việc đào tạo cho nhân viên công ty như sau:

1. Nội dung khoá đào tạo

2. Địa điểm

3. Thời gian

4. Thành phần

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

5. Kinh phí:

Ngày   tháng   năm 201…
           Người lập

Trưởng phòng nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6180
20/12/2018
1 tài liệu
0
803
20/12/2018
8 tài liệu
0
4950
20/12/2018
8 tài liệu
0
4153
20/12/2018
6 tài liệu
0
2873
20/12/2018
5 tài liệu
0
3112
20/12/2018
5 tài liệu
0
4663
20/12/2018
8 tài liệu
0
7363
20/12/2018
3 tài liệu
0
2213
20/12/2018
4 tài liệu
0
2570
20/12/2018
6 tài liệu
0
4874
20/12/2018
7 tài liệu
0
4051
20/12/2018
9 tài liệu
0
4542
20/12/2018
5 tài liệu
0
2608
20/12/2018
1 tài liệu
0
754
20/12/2018
2 tài liệu
0
1487
20/12/2018
8 tài liệu
0
4007
20/12/2018
5 tài liệu
0
2958
20/12/2018
9 tài liệu
0
5526