Tài liệu

NS- 06 - BM05 - Ke hoach dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM05
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

KẾ HOẠCH  ĐÀO TẠO

Thực hiện theo yêu cầu đào tạo về……
Phòng NS lập kế hoạch đào tạo như sau:

1.

Chức danh đào tạo (MSCV:……………….): 

Thuộc các Bộ phận: ……………………………………………………………………………………

Số lượng cần đào tạo: ………………………………………………………………………………….

Mục đích đào tạo: ……………………………………………………………………………………..

Mức độ giải quyết được công việc sau khi đào tạo: …………………………………………………..

Phương pháp đào tạo: ……………………………………………………………………………………

Thời gian đào tạo: ………………………………………………………………………………………

2.

Chức danh đào tạo (MSCV:……………….):

Thuộc các Bộ phận: ……………………………………………………………………………………

Số lượng cần đào tạo: ………………………………………………………………………………….

Mục đích đào tạo: ……………………………………………………………………………………..

Mức độ giải quyết được công việc sau khi đào tạo: …………………………………………………..

Phương pháp đào tạo: ……………………………………………………………………………………

Thời gian đào tạo: ………………………………………………………………………………………

Giám Đốc

Phòng NS

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6127
20/12/2018
1 tài liệu
0
796
20/12/2018
8 tài liệu
0
4905
20/12/2018
8 tài liệu
0
4105
20/12/2018
6 tài liệu
0
2841
20/12/2018
5 tài liệu
0
3078
20/12/2018
5 tài liệu
0
4606
20/12/2018
8 tài liệu
0
7280
20/12/2018
3 tài liệu
0
2193
20/12/2018
4 tài liệu
0
2538
20/12/2018
6 tài liệu
0
4844
20/12/2018
7 tài liệu
0
4008
20/12/2018
9 tài liệu
0
4488
20/12/2018
5 tài liệu
0
2572
20/12/2018
1 tài liệu
0
744
20/12/2018
2 tài liệu
0
1471
20/12/2018
8 tài liệu
0
3950
20/12/2018
5 tài liệu
0
2932
20/12/2018
9 tài liệu
0
5468