Tài liệu

NS- 06 - BM05 - Ke hoach dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM05
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

KẾ HOẠCH  ĐÀO TẠO

Thực hiện theo yêu cầu đào tạo về……
Phòng NS lập kế hoạch đào tạo như sau:

1.

Chức danh đào tạo (MSCV:……………….): 

Thuộc các Bộ phận: ……………………………………………………………………………………

Số lượng cần đào tạo: ………………………………………………………………………………….

Mục đích đào tạo: ……………………………………………………………………………………..

Mức độ giải quyết được công việc sau khi đào tạo: …………………………………………………..

Phương pháp đào tạo: ……………………………………………………………………………………

Thời gian đào tạo: ………………………………………………………………………………………

2.

Chức danh đào tạo (MSCV:……………….):

Thuộc các Bộ phận: ……………………………………………………………………………………

Số lượng cần đào tạo: ………………………………………………………………………………….

Mục đích đào tạo: ……………………………………………………………………………………..

Mức độ giải quyết được công việc sau khi đào tạo: …………………………………………………..

Phương pháp đào tạo: ……………………………………………………………………………………

Thời gian đào tạo: ………………………………………………………………………………………

Giám Đốc

Phòng NS

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4961
20/12/2018
1 tài liệu
0
623
20/12/2018
8 tài liệu
0
4007
20/12/2018
8 tài liệu
0
3282
20/12/2018
6 tài liệu
0
2257
20/12/2018
5 tài liệu
0
2427
20/12/2018
5 tài liệu
0
3541
20/12/2018
8 tài liệu
0
5962
20/12/2018
3 tài liệu
0
1795
20/12/2018
4 tài liệu
0
1986
20/12/2018
6 tài liệu
0
4087
20/12/2018
7 tài liệu
0
3206
20/12/2018
9 tài liệu
0
3605
20/12/2018
5 tài liệu
0
2013
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
2 tài liệu
0
1129
20/12/2018
8 tài liệu
0
3111
20/12/2018
5 tài liệu
0
2344
20/12/2018
9 tài liệu
0
4293