Tài liệu

NS- 06 - BM04 - Phieu yeu cau dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 - 04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

PHIẾU YÊU CẦU ĐÀO TẠO

Bộ phận:…__________________________________________________________________________

Ngày:_____________________________________________________________________________

Stt

Họ tên

Bộ phận

Thời gian đào tạo

Nội dung đào tạo

Mục đích đào tạo

Trưởng Bộ phận 

Phòng NS

Giám Đốc

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4276
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3437
20/12/2018
8 tài liệu
0
2855
20/12/2018
6 tài liệu
0
1946
20/12/2018
5 tài liệu
0
2090
20/12/2018
5 tài liệu
0
2890
20/12/2018
8 tài liệu
0
5143
20/12/2018
3 tài liệu
0
1560
20/12/2018
4 tài liệu
0
1698
20/12/2018
6 tài liệu
0
3578
20/12/2018
7 tài liệu
0
2739
20/12/2018
9 tài liệu
0
3101
20/12/2018
5 tài liệu
0
1744
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
946
20/12/2018
8 tài liệu
0
2637
20/12/2018
5 tài liệu
0
2000
20/12/2018
9 tài liệu
0
3590