Tài liệu

NS- 06 - BM04 - Phieu yeu cau dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 - 04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

PHIẾU YÊU CẦU ĐÀO TẠO

Bộ phận:…__________________________________________________________________________

Ngày:_____________________________________________________________________________

Stt

Họ tên

Bộ phận

Thời gian đào tạo

Nội dung đào tạo

Mục đích đào tạo

Trưởng Bộ phận 

Phòng NS

Giám Đốc

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4961
20/12/2018
1 tài liệu
0
623
20/12/2018
8 tài liệu
0
4007
20/12/2018
8 tài liệu
0
3282
20/12/2018
6 tài liệu
0
2257
20/12/2018
5 tài liệu
0
2427
20/12/2018
5 tài liệu
0
3541
20/12/2018
8 tài liệu
0
5962
20/12/2018
3 tài liệu
0
1795
20/12/2018
4 tài liệu
0
1986
20/12/2018
6 tài liệu
0
4087
20/12/2018
7 tài liệu
0
3206
20/12/2018
9 tài liệu
0
3605
20/12/2018
5 tài liệu
0
2013
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
2 tài liệu
0
1129
20/12/2018
8 tài liệu
0
3111
20/12/2018
5 tài liệu
0
2345
20/12/2018
9 tài liệu
0
4293