Tài liệu

NS- 06 - BM03 - Bang tong hop nhu cau dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU ĐÀO TẠO

Năm: ………………..

Kính gửi: Ban Giám đốc công ty

TT

Họ tên

Đơn vị

Nội dung đào tạo

Thời gian đào tạo

kinh phí đào tạo

Ghi chú

1.

2.

3.

4.

5.

6.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

PHÒNG NHÂN SỰ

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4248
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3420
20/12/2018
8 tài liệu
0
2838
20/12/2018
6 tài liệu
0
1939
20/12/2018
5 tài liệu
0
2073
20/12/2018
5 tài liệu
0
2855
20/12/2018
8 tài liệu
0
5107
20/12/2018
3 tài liệu
0
1559
20/12/2018
4 tài liệu
0
1687
20/12/2018
6 tài liệu
0
3565
20/12/2018
7 tài liệu
0
2725
20/12/2018
9 tài liệu
0
3086
20/12/2018
5 tài liệu
0
1735
20/12/2018
1 tài liệu
0
490
20/12/2018
2 tài liệu
0
941
20/12/2018
8 tài liệu
0
2624
20/12/2018
5 tài liệu
0
1984
20/12/2018
9 tài liệu
0
3580