Tài liệu

NS- 06 - BM03 - Bang tong hop nhu cau dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU ĐÀO TẠO

Năm: ………………..

Kính gửi: Ban Giám đốc công ty

TT

Họ tên

Đơn vị

Nội dung đào tạo

Thời gian đào tạo

kinh phí đào tạo

Ghi chú

1.

2.

3.

4.

5.

6.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

PHÒNG NHÂN SỰ

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5197
20/12/2018
1 tài liệu
0
654
20/12/2018
8 tài liệu
0
4188
20/12/2018
8 tài liệu
0
3443
20/12/2018
6 tài liệu
0
2383
20/12/2018
5 tài liệu
0
2551
20/12/2018
5 tài liệu
0
3721
20/12/2018
8 tài liệu
0
6301
20/12/2018
3 tài liệu
0
1877
20/12/2018
4 tài liệu
0
2100
20/12/2018
6 tài liệu
0
4260
20/12/2018
7 tài liệu
0
3371
20/12/2018
9 tài liệu
0
3795
20/12/2018
5 tài liệu
0
2122
20/12/2018
1 tài liệu
0
615
20/12/2018
2 tài liệu
0
1215
20/12/2018
8 tài liệu
0
3292
20/12/2018
5 tài liệu
0
2462
20/12/2018
9 tài liệu
0
4633