Tài liệu

NS- 06 - BM03 - Bang tong hop nhu cau dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU ĐÀO TẠO

Năm: ………………..

Kính gửi: Ban Giám đốc công ty

TT

Họ tên

Đơn vị

Nội dung đào tạo

Thời gian đào tạo

kinh phí đào tạo

Ghi chú

1.

2.

3.

4.

5.

6.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

PHÒNG NHÂN SỰ

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5723
20/12/2018
1 tài liệu
0
738
20/12/2018
8 tài liệu
0
4580
20/12/2018
8 tài liệu
0
3855
20/12/2018
6 tài liệu
0
2646
20/12/2018
5 tài liệu
0
2864
20/12/2018
5 tài liệu
0
4261
20/12/2018
8 tài liệu
0
6863
20/12/2018
3 tài liệu
0
2052
20/12/2018
4 tài liệu
0
2357
20/12/2018
6 tài liệu
0
4594
20/12/2018
7 tài liệu
0
3719
20/12/2018
9 tài liệu
0
4174
20/12/2018
5 tài liệu
0
2375
20/12/2018
1 tài liệu
0
694
20/12/2018
2 tài liệu
0
1343
20/12/2018
8 tài liệu
0
3667
20/12/2018
5 tài liệu
0
2733
20/12/2018
9 tài liệu
0
5104