Tài liệu

NS- 06 - BM03 - Bang tong hop nhu cau dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU ĐÀO TẠO

Năm: ………………..

Kính gửi: Ban Giám đốc công ty

TT

Họ tên

Đơn vị

Nội dung đào tạo

Thời gian đào tạo

kinh phí đào tạo

Ghi chú

1.

2.

3.

4.

5.

6.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

PHÒNG NHÂN SỰ

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4662
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
8 tài liệu
0
3764
20/12/2018
8 tài liệu
0
3082
20/12/2018
6 tài liệu
0
2115
20/12/2018
5 tài liệu
0
2265
20/12/2018
5 tài liệu
0
3226
20/12/2018
8 tài liệu
0
5640
20/12/2018
3 tài liệu
0
1691
20/12/2018
4 tài liệu
0
1849
20/12/2018
6 tài liệu
0
3856
20/12/2018
7 tài liệu
0
3003
20/12/2018
9 tài liệu
0
3371
20/12/2018
5 tài liệu
0
1882
20/12/2018
1 tài liệu
0
542
20/12/2018
2 tài liệu
0
1035
20/12/2018
8 tài liệu
0
2908
20/12/2018
5 tài liệu
0
2188
20/12/2018
9 tài liệu
0
3959