Tài liệu

NS- 06 - BM02 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao tong hop

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

PHIẾU XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO TỔNG HỢP

Bộ phận

: …………………………………………………………………………………………..

Ngày : …………………………………………………………………………………………………

A/ Căn cứ phát sinh nhu cầu đào tạo:

1.Các kế hoạch và mục tiêu chiến lược và tác nghiệp cụ thể trong tương lai.

2.Sự thay đổi về qui trình công nghệ, công cụ và trang thiết bị.

3.Các yêu cầu về pháp luật và chế định , các tiêu chuẩn tác động đến tổ chức,

4.Lý do khác.

B/ Hướng phát triển nhu cầu đào tạo:

1

Số lượng nhân viên của bộ phận hiện tại và mức độ đáp ứng công việc so với các vấn đề phát sinh 
ở mục 1 ở trên.

2

Cần đào tạo những kỹ năng gì.

C/ Đề xuất đào tạo cụ thể:

1. Đề xuất cho các bộ phận, cá nhân được đào tạo các kỹ năng theo 2.2.

2.Hoặc đề xuất tuyển ở ngoài các nhân viên có kỹ năng theo 2.2.

Trưởng Bộ phận (ký tên)

Ý kiến TP NS

Giám Đốc duyệt

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4285
20/12/2018
1 tài liệu
0
538
20/12/2018
8 tài liệu
0
3444
20/12/2018
8 tài liệu
0
2861
20/12/2018
6 tài liệu
0
1950
20/12/2018
5 tài liệu
0
2091
20/12/2018
5 tài liệu
0
2894
20/12/2018
8 tài liệu
0
5165
20/12/2018
3 tài liệu
0
1562
20/12/2018
4 tài liệu
0
1702
20/12/2018
6 tài liệu
0
3594
20/12/2018
7 tài liệu
0
2744
20/12/2018
9 tài liệu
0
3111
20/12/2018
5 tài liệu
0
1745
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
950
20/12/2018
8 tài liệu
0
2651
20/12/2018
5 tài liệu
0
2004
20/12/2018
9 tài liệu
0
3605