Tài liệu

NS- 06 - BM02 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao tong hop

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

PHIẾU XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO TỔNG HỢP

Bộ phận

: …………………………………………………………………………………………..

Ngày : …………………………………………………………………………………………………

A/ Căn cứ phát sinh nhu cầu đào tạo:

1.Các kế hoạch và mục tiêu chiến lược và tác nghiệp cụ thể trong tương lai.

2.Sự thay đổi về qui trình công nghệ, công cụ và trang thiết bị.

3.Các yêu cầu về pháp luật và chế định , các tiêu chuẩn tác động đến tổ chức,

4.Lý do khác.

B/ Hướng phát triển nhu cầu đào tạo:

1

Số lượng nhân viên của bộ phận hiện tại và mức độ đáp ứng công việc so với các vấn đề phát sinh 
ở mục 1 ở trên.

2

Cần đào tạo những kỹ năng gì.

C/ Đề xuất đào tạo cụ thể:

1. Đề xuất cho các bộ phận, cá nhân được đào tạo các kỹ năng theo 2.2.

2.Hoặc đề xuất tuyển ở ngoài các nhân viên có kỹ năng theo 2.2.

Trưởng Bộ phận (ký tên)

Ý kiến TP NS

Giám Đốc duyệt

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6117
20/12/2018
1 tài liệu
0
795
20/12/2018
8 tài liệu
0
4895
20/12/2018
8 tài liệu
0
4099
20/12/2018
6 tài liệu
0
2838
20/12/2018
5 tài liệu
0
3074
20/12/2018
5 tài liệu
0
4595
20/12/2018
8 tài liệu
0
7270
20/12/2018
3 tài liệu
0
2190
20/12/2018
4 tài liệu
0
2535
20/12/2018
6 tài liệu
0
4841
20/12/2018
7 tài liệu
0
4005
20/12/2018
9 tài liệu
0
4487
20/12/2018
5 tài liệu
0
2567
20/12/2018
1 tài liệu
0
743
20/12/2018
2 tài liệu
0
1467
20/12/2018
8 tài liệu
0
3946
20/12/2018
5 tài liệu
0
2927
20/12/2018
9 tài liệu
0
5461