Tài liệu

NS- 06 - BM01 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao nhan vien

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA NHÂN VIÊN

Bộ phận : ………………………………………………….

stt

Tên công việc 

N.Viên A

N.Viên B

N.Viên C

N.ViênD

Đánh giá 

1
2
3
4
5
6

Công việc 1 
Công việc 2 
Công việc 3 
Công việc 4 
Công việc 5 
Công việc 6 

-

1
1
1

-
-

-
-
-

3

-
-

-

2
2

-

1
1

3

-
-
-
-

1

O
O
O


Đánh giá 

?

O

GHI CHÚ : ( - ) Không có , 1- Tập sự , 2- Thành thạo , 3- Có kinh nghiệm , ( 

 ) Có nhu cầu   ,  ( 

 ) Không có nhu cầu 

Quan điểm : Mỗi công việc phải có ít nhất 2 người biết làm và ít nhất 1 người thành thạo ( mức 2 )

Ưu tiên đào tạo nâng cao và mỗi nhân viên ưu tiên dưới 3 chuyên môn . 

Ngày   tháng   năm 20...

Người lập

Quản lý trực tiếp

Giám đốc bộ phận

TP. nhân sự

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4953
20/12/2018
1 tài liệu
0
620
20/12/2018
8 tài liệu
0
3997
20/12/2018
8 tài liệu
0
3271
20/12/2018
6 tài liệu
0
2253
20/12/2018
5 tài liệu
0
2418
20/12/2018
5 tài liệu
0
3535
20/12/2018
8 tài liệu
0
5946
20/12/2018
3 tài liệu
0
1791
20/12/2018
4 tài liệu
0
1983
20/12/2018
6 tài liệu
0
4080
20/12/2018
7 tài liệu
0
3200
20/12/2018
9 tài liệu
0
3591
20/12/2018
5 tài liệu
0
2011
20/12/2018
1 tài liệu
0
582
20/12/2018
2 tài liệu
0
1128
20/12/2018
8 tài liệu
0
3103
20/12/2018
5 tài liệu
0
2335
20/12/2018
9 tài liệu
0
4286