Tài liệu

NS - 05 - Quy dinh quan tri vien tap su

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY …. ….

QUI ĐỊNH 

QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

Mã tài liệu: NS - 05

Hà Nội, …/…/…

background image

QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

Mã tài liệu: NS - 05
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

I/    MỤC ĐÍCH:

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              Số trang   2 / 6           

background image

QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

Mã tài liệu: NS - 05
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

-

Đào tạo các quản trị viên tiềm năng cho công ty.

II/ PHẠM VI:

-

Các trường hợp đề nghị giúp đỡ thực tập tại công ty ngoài mục đích trên sẽ không được chấp 
nhận.

III/ ĐỊNH NGHĨA:

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:

1. Xác định nhu cầu:

-

Quá trình xác định nhu cầu quản trị viên tập sự tương tự như quá trình tuyển dụng nhân viên
theo quy trình tuyển dụng nhân viên.

-

Nhu cầu tuyển dụng quản trị viên được quản lý các bộ phận hay phòng nhân sự ghi theo mẫu
phiếu nhu cầu nhân sự trong thủ tục tuyển dụng nhân viên.

-

Trong phiếu xác định nhu cầu nhân sự, người đề nghị phải ghi chi tiết lý do cần quản trị viên tập
sự.

-

Phiếu xác định nhu cầu cần phải lập vào tháng 6 hàng năm (xác định nhu cầu quản trị viên cho
tháng 6 năm sau).

-

Phiếu xác định nhu cầu nhân sự phải chuyển qua cho giám đốc nhân sự có ý kiến, sau đó
chuyển cho giám đốc điều hành phê duyệt.

2. Lập kế hoạch tuyển dụng quản trị viên.

-

Phòng nhân sự chịu trách nhiệm lập kế hoạch tuyển dụng quản trị viên tập sự theo mẫu: NS – 05
– BM01 chậm nhất xong vào ngày 15/07 hàng năm và trình giám đốc điều hành phê duyệt.

-

Kế hoạch tuyển dụng quản trị viên phải chi tiết các nội dung sau:

+    Nguồn ứng viên.

+    Các kênh truyền thông.

+    Chi phí.

+   Cách thức đánh giá ứng viên....

3. Thực hiện kế hoạch:

-

Phòng nhân sự chịu trách nhiệm tổ chức theo kế hoạch đã được giám đốc điều hành phê duyệt.

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                              Số trang   3 / 6           

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6181
20/12/2018
1 tài liệu
0
803
20/12/2018
8 tài liệu
0
4950
20/12/2018
8 tài liệu
0
4153
20/12/2018
10 tài liệu
0
5065
20/12/2018
5 tài liệu
0
3112
20/12/2018
5 tài liệu
0
4664
20/12/2018
8 tài liệu
0
7363
20/12/2018
3 tài liệu
0
2213
20/12/2018
4 tài liệu
0
2570
20/12/2018
6 tài liệu
0
4874
20/12/2018
7 tài liệu
0
4054
20/12/2018
9 tài liệu
0
4545
20/12/2018
5 tài liệu
0
2610
20/12/2018
1 tài liệu
0
754
20/12/2018
2 tài liệu
0
1487
20/12/2018
8 tài liệu
0
4008
20/12/2018
5 tài liệu
0
2958
20/12/2018
9 tài liệu
0
5527