Tài liệu

NS - 05 - BM05 - Bang danh gia ket qua tap su

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

Mã tài liệu: NS – 05 – BM05
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TẬP SỰ

Họ và tên NV: ......................................................................... Mã số NV: ……..................
Nơi ở hiện nay: ..................................................................................................................
Số điện thoại DĐ: ............................................. Điện thoại NR: ….....................................
Trình độ chuyên môn: ........................................................................................................
Đơn vị công tác: .........................................................  Chức danh: ..................................
Thời gian tập sự tại bộ phận…………………….:  từ ngày  ...... / ...... / 201 …

    đến  ...... / ...... / 201 …

I/ Nhân viên tự đánh giá

1. Kết quả công việc
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

2. Ý kiến, đề xuất nguyện vọng và cam kết với Công ty:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Nhân viên ký tên: …………………………………

II/ Phần đánh giá của quản lý

1.  Kết quả công việc:

Stt

Nội dung công việc

Trọng số

Kết quả

Tổng điểm

Diễn giải

Tổng cộng:

Mức đánh giá:

2.  Phầm chất cá nhân
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

background image

QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

Mã tài liệu: NS – 05 – BM05
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

3. Tri thức, kỹ năng
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4. Thái độ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

5. Khả năng phối hợp
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

6. Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
IV/ Ý kiến của giám đốc chuyên môn
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
V/ Đánh giá của phòng nhân sự
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Người lập

Giám đốc chuyên môn 

Giám đốc PTNL

(Phụ trách)

    (Trình duyệt)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5183
20/12/2018
1 tài liệu
0
651
20/12/2018
8 tài liệu
0
4173
20/12/2018
8 tài liệu
0
3430
20/12/2018
10 tài liệu
0
4185
20/12/2018
5 tài liệu
0
2540
20/12/2018
5 tài liệu
0
3703
20/12/2018
8 tài liệu
0
6259
20/12/2018
3 tài liệu
0
1872
20/12/2018
4 tài liệu
0
2091
20/12/2018
6 tài liệu
0
4241
20/12/2018
7 tài liệu
0
3358
20/12/2018
9 tài liệu
0
3771
20/12/2018
5 tài liệu
0
2112
20/12/2018
1 tài liệu
0
613
20/12/2018
2 tài liệu
0
1209
20/12/2018
8 tài liệu
0
3277
20/12/2018
5 tài liệu
0
2454
20/12/2018
9 tài liệu
0
4603