Tài liệu

NS - 05 - BM04 - Ke hoach chi tiet tap su theo bo phan

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

Mã tài liệu: NS – 05 – BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT TẬP SỰ

Bộ phận thực tập:……………………

Từ ngày…./…../201…– đến ngày…./…../201…

Stt

Nội dung tập sự

Thời

gian

Người

hướng dẫn

Kết quả cần đạt

Ghi chú

Ngày    tháng    năm 201…

Người lập

TP. nhân sự

Quản lý

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6132
20/12/2018
1 tài liệu
0
796
20/12/2018
8 tài liệu
0
4907
20/12/2018
8 tài liệu
0
4106
20/12/2018
10 tài liệu
0
5021
20/12/2018
5 tài liệu
0
3083
20/12/2018
5 tài liệu
0
4614
20/12/2018
8 tài liệu
0
7286
20/12/2018
3 tài liệu
0
2195
20/12/2018
4 tài liệu
0
2542
20/12/2018
6 tài liệu
0
4844
20/12/2018
7 tài liệu
0
4009
20/12/2018
9 tài liệu
0
4490
20/12/2018
5 tài liệu
0
2576
20/12/2018
1 tài liệu
0
745
20/12/2018
2 tài liệu
0
1473
20/12/2018
8 tài liệu
0
3953
20/12/2018
5 tài liệu
0
2933
20/12/2018
9 tài liệu
0
5472