Tài liệu

NS - 05 - BM04 - Ke hoach chi tiet tap su theo bo phan

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

Mã tài liệu: NS – 05 – BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT TẬP SỰ

Bộ phận thực tập:……………………

Từ ngày…./…../201…– đến ngày…./…../201…

Stt

Nội dung tập sự

Thời

gian

Người

hướng dẫn

Kết quả cần đạt

Ghi chú

Ngày    tháng    năm 201…

Người lập

TP. nhân sự

Quản lý

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5445
20/12/2018
1 tài liệu
0
693
20/12/2018
8 tài liệu
0
4359
20/12/2018
8 tài liệu
0
3628
20/12/2018
10 tài liệu
0
4417
20/12/2018
5 tài liệu
0
2699
20/12/2018
5 tài liệu
0
3976
20/12/2018
8 tài liệu
0
6569
20/12/2018
3 tài liệu
0
1955
20/12/2018
4 tài liệu
0
2240
20/12/2018
6 tài liệu
0
4420
20/12/2018
7 tài liệu
0
3528
20/12/2018
9 tài liệu
0
3989
20/12/2018
5 tài liệu
0
2232
20/12/2018
1 tài liệu
0
652
20/12/2018
2 tài liệu
0
1279
20/12/2018
8 tài liệu
0
3474
20/12/2018
5 tài liệu
0
2586
20/12/2018
9 tài liệu
0
4882