Tài liệu

NS - 05 - BM04 - Ke hoach chi tiet tap su theo bo phan

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

Mã tài liệu: NS – 05 – BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT TẬP SỰ

Bộ phận thực tập:……………………

Từ ngày…./…../201…– đến ngày…./…../201…

Stt

Nội dung tập sự

Thời

gian

Người

hướng dẫn

Kết quả cần đạt

Ghi chú

Ngày    tháng    năm 201…

Người lập

TP. nhân sự

Quản lý

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4661
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
8 tài liệu
0
3764
20/12/2018
8 tài liệu
0
3082
20/12/2018
10 tài liệu
0
3749
20/12/2018
5 tài liệu
0
2265
20/12/2018
5 tài liệu
0
3226
20/12/2018
8 tài liệu
0
5639
20/12/2018
3 tài liệu
0
1691
20/12/2018
4 tài liệu
0
1849
20/12/2018
6 tài liệu
0
3855
20/12/2018
7 tài liệu
0
3003
20/12/2018
9 tài liệu
0
3371
20/12/2018
5 tài liệu
0
1882
20/12/2018
1 tài liệu
0
542
20/12/2018
2 tài liệu
0
1035
20/12/2018
8 tài liệu
0
2908
20/12/2018
5 tài liệu
0
2188
20/12/2018
9 tài liệu
0
3959