Tài liệu

NS - 05 - BM04 - Ke hoach chi tiet tap su theo bo phan

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

Mã tài liệu: NS – 05 – BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT TẬP SỰ

Bộ phận thực tập:……………………

Từ ngày…./…../201…– đến ngày…./…../201…

Stt

Nội dung tập sự

Thời

gian

Người

hướng dẫn

Kết quả cần đạt

Ghi chú

Ngày    tháng    năm 201…

Người lập

TP. nhân sự

Quản lý

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4247
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3420
20/12/2018
8 tài liệu
0
2838
20/12/2018
10 tài liệu
0
3411
20/12/2018
5 tài liệu
0
2072
20/12/2018
5 tài liệu
0
2855
20/12/2018
8 tài liệu
0
5107
20/12/2018
3 tài liệu
0
1559
20/12/2018
4 tài liệu
0
1687
20/12/2018
6 tài liệu
0
3563
20/12/2018
7 tài liệu
0
2725
20/12/2018
9 tài liệu
0
3083
20/12/2018
5 tài liệu
0
1735
20/12/2018
1 tài liệu
0
490
20/12/2018
2 tài liệu
0
940
20/12/2018
8 tài liệu
0
2623
20/12/2018
5 tài liệu
0
1984
20/12/2018
9 tài liệu
0
3580