Tài liệu

NS - 05 - BM03 - Chuong trinh tap su

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

Mã tài liệu: NS – 05 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP SỰ

Stt

Thời gian

Bộ phận

thực tập

Nội dung chính

Yêu cầu

Quản lý xác

nhận

Ngày    tháng    năm 201…

Người lập

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5525
20/12/2018
1 tài liệu
0
706
20/12/2018
8 tài liệu
0
4420
20/12/2018
8 tài liệu
0
3692
20/12/2018
10 tài liệu
0
4483
20/12/2018
5 tài liệu
0
2749
20/12/2018
5 tài liệu
0
4047
20/12/2018
8 tài liệu
0
6650
20/12/2018
3 tài liệu
0
1980
20/12/2018
4 tài liệu
0
2268
20/12/2018
6 tài liệu
0
4471
20/12/2018
7 tài liệu
0
3570
20/12/2018
9 tài liệu
0
4036
20/12/2018
5 tài liệu
0
2269
20/12/2018
1 tài liệu
0
663
20/12/2018
2 tài liệu
0
1297
20/12/2018
8 tài liệu
0
3530
20/12/2018
5 tài liệu
0
2622
20/12/2018
9 tài liệu
0
4948