Tài liệu

NS - 05 - BM03 - Chuong trinh tap su

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

Mã tài liệu: NS – 05 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP SỰ

Stt

Thời gian

Bộ phận

thực tập

Nội dung chính

Yêu cầu

Quản lý xác

nhận

Ngày    tháng    năm 201…

Người lập

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4255
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3432
20/12/2018
8 tài liệu
0
2844
20/12/2018
10 tài liệu
0
3422
20/12/2018
5 tài liệu
0
2083
20/12/2018
5 tài liệu
0
2862
20/12/2018
8 tài liệu
0
5116
20/12/2018
3 tài liệu
0
1559
20/12/2018
4 tài liệu
0
1694
20/12/2018
6 tài liệu
0
3573
20/12/2018
7 tài liệu
0
2732
20/12/2018
9 tài liệu
0
3095
20/12/2018
5 tài liệu
0
1740
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
943
20/12/2018
8 tài liệu
0
2631
20/12/2018
5 tài liệu
0
1990
20/12/2018
9 tài liệu
0
3584