Tài liệu

NS - 05 - BM02 - Ke hoach tuyen dung QTV tap su

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

Mã tài liệu: NS – 05 – BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG QTV TẬP SỰ

1. Tìm kiếm

Stt

Nguồn tuyển dụng

Thời gian

Hình thức thông tin

Kinh phí dự kiến

2. Chương trình lựa chọn

Stt

Hình thức kiểm tra

Người đánh giá

Thời gian dự kiến

3. Tổ chức thực hiện

Ngày    tháng    năm 201…

Người lập

TP. nhân sự

Giám đốc 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4437
20/12/2018
1 tài liệu
0
549
20/12/2018
8 tài liệu
0
3582
20/12/2018
8 tài liệu
0
2918
20/12/2018
10 tài liệu
0
3551
20/12/2018
5 tài liệu
0
2141
20/12/2018
5 tài liệu
0
3018
20/12/2018
8 tài liệu
0
5379
20/12/2018
3 tài liệu
0
1607
20/12/2018
4 tài liệu
0
1756
20/12/2018
6 tài liệu
0
3697
20/12/2018
7 tài liệu
0
2847
20/12/2018
9 tài liệu
0
3199
20/12/2018
5 tài liệu
0
1784
20/12/2018
1 tài liệu
0
509
20/12/2018
2 tài liệu
0
974
20/12/2018
8 tài liệu
0
2727
20/12/2018
5 tài liệu
0
2068
20/12/2018
9 tài liệu
0
3737