Tài liệu

NS - 05 - BM02 - Ke hoach tuyen dung QTV tap su

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

Mã tài liệu: NS – 05 – BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG QTV TẬP SỰ

1. Tìm kiếm

Stt

Nguồn tuyển dụng

Thời gian

Hình thức thông tin

Kinh phí dự kiến

2. Chương trình lựa chọn

Stt

Hình thức kiểm tra

Người đánh giá

Thời gian dự kiến

3. Tổ chức thực hiện

Ngày    tháng    năm 201…

Người lập

TP. nhân sự

Giám đốc 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6147
20/12/2018
1 tài liệu
0
798
20/12/2018
8 tài liệu
0
4927
20/12/2018
8 tài liệu
0
4123
20/12/2018
10 tài liệu
0
5041
20/12/2018
5 tài liệu
0
3098
20/12/2018
5 tài liệu
0
4630
20/12/2018
8 tài liệu
0
7307
20/12/2018
3 tài liệu
0
2203
20/12/2018
4 tài liệu
0
2553
20/12/2018
6 tài liệu
0
4860
20/12/2018
7 tài liệu
0
4022
20/12/2018
9 tài liệu
0
4511
20/12/2018
5 tài liệu
0
2588
20/12/2018
1 tài liệu
0
747
20/12/2018
2 tài liệu
0
1477
20/12/2018
8 tài liệu
0
3978
20/12/2018
5 tài liệu
0
2941
20/12/2018
9 tài liệu
0
5490