Tài liệu

NS - 05 - BM02 - Ke hoach tuyen dung QTV tap su

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

Mã tài liệu: NS – 05 – BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG QTV TẬP SỰ

1. Tìm kiếm

Stt

Nguồn tuyển dụng

Thời gian

Hình thức thông tin

Kinh phí dự kiến

2. Chương trình lựa chọn

Stt

Hình thức kiểm tra

Người đánh giá

Thời gian dự kiến

3. Tổ chức thực hiện

Ngày    tháng    năm 201…

Người lập

TP. nhân sự

Giám đốc 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4974
20/12/2018
1 tài liệu
0
625
20/12/2018
8 tài liệu
0
4017
20/12/2018
8 tài liệu
0
3294
20/12/2018
10 tài liệu
0
4003
20/12/2018
5 tài liệu
0
2431
20/12/2018
5 tài liệu
0
3555
20/12/2018
8 tài liệu
0
5974
20/12/2018
3 tài liệu
0
1797
20/12/2018
4 tài liệu
0
1992
20/12/2018
6 tài liệu
0
4093
20/12/2018
7 tài liệu
0
3216
20/12/2018
9 tài liệu
0
3614
20/12/2018
5 tài liệu
0
2018
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
2 tài liệu
0
1138
20/12/2018
8 tài liệu
0
3127
20/12/2018
5 tài liệu
0
2354
20/12/2018
9 tài liệu
0
4314