Tài liệu

NS - 05 - BM01 - Phieu xac dinh nhu cau QTV tap su

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

Mã tài liệu: NS – 05 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

PHIẾU XÁC ĐỊNH NHU CẦU QTV TẬP SỰ

Bộ phận có nhu cầu :…………………………………………………………………………..............

Ngày ghi phiếu 

: …………………………………………………………………………..............

Ngày      tháng     năm 201...
         Trưởng Bộ phận 

                     Phòng HCNS 

                        Giám Đốc

Stt

Chức danh

Tiêu chuẩn

SL

Lý do

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5470
20/12/2018
1 tài liệu
0
696
20/12/2018
8 tài liệu
0
4373
20/12/2018
8 tài liệu
0
3653
20/12/2018
10 tài liệu
0
4435
20/12/2018
5 tài liệu
0
2708
20/12/2018
5 tài liệu
0
3988
20/12/2018
8 tài liệu
0
6589
20/12/2018
3 tài liệu
0
1957
20/12/2018
4 tài liệu
0
2244
20/12/2018
6 tài liệu
0
4439
20/12/2018
7 tài liệu
0
3539
20/12/2018
9 tài liệu
0
4009
20/12/2018
5 tài liệu
0
2240
20/12/2018
1 tài liệu
0
654
20/12/2018
2 tài liệu
0
1285
20/12/2018
8 tài liệu
0
3496
20/12/2018
5 tài liệu
0
2592
20/12/2018
9 tài liệu
0
4900