Tài liệu

NS - 04 - Quy trinh thuc tap

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CÔNG TY …. ….

QUI TRÌNH THỰC TẬP

Mã tài liệu: NS - 04

Hà Nội, …/…/…

background image

QUI TRÌNH THỰC TẬP

Mã tài liệu: NS - 04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                    Số trang   2 / 5

background image

QUI TRÌNH THỰC TẬP

Mã tài liệu: NS - 04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

QUY TRÌNH THỰC TẬP

I/    MỤC ĐÍCH:

-

Lựa chọn tìm kiếm các ứng viên tiềm năng cho công ty.

-

Không tiến hành lựa chọn nhưng đề tài của sinh viên phù hợp với mục tiêu của công ty.

II/ PHẠM VI:

-

Các trường hợp đề nghị giúp đỡ thực tập tại công ty ngoài mục đích trên sẽ không được chấp 
nhận.

III/ ĐỊNH NGHĨA:

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:

1. Xác định nhu cầu.

Nhu cầu thực tập của công ty có thể phát sinh trong các trường hợp sau:

-

Công ty cần đội ngũ quản trị viên tập sự hoặc nhân viên được lựa chọn từ các sinh viên tiềm
năng, do vậy bộ phận nhân sự đã tìm kiếm sinh viên vào thực tập tại công ty.

-

Do các bộ phận hay phòng nhân sự đề xuất hoặc sinh viên tự đề xuất nhưng với điều kiện đề tài
của sinh viên phải có ý nghĩa thiết thực cho hoạt động của công ty.

-

Đối với trường hợp đề xuất xin thực tập thì sinh viên phải mang giấy giới thiệu của trường và đề
cương thực tập chuyển cho bộ phận muốn thực tập xác nhận, sau đó chuyển về phòng nhân sự
làm thủ tục.

2. Phê duyệt

-

Đơn đề nhưng bắt buộc phải có chữ ký của sinh viên và phải được giám đốc nhân sự phê duyệt.

-

Sinh viên bắt buộc phải nghị được thực tập có thể do sinh viên hoặc các bộ phận bên trong công
ty đề xuất có giấy giới thiệu thực tập của trường học.

-

Sinh viên phải nộp các giấy tờ sau đây cho công ty:

3. Ký biên bản thoả thuận

-

Tiếp nhận Đơn xin thực tập và Giấy giới thiệu của nhà trường.

-

Hướng dẫn sinh viên có nhu cầu thực tập hòan thành các thủ tục cần thiết, hồ sơ thực tập gồm:

________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                    Số trang   3 / 5

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6154
20/12/2018
1 tài liệu
0
798
20/12/2018
8 tài liệu
0
4938
20/12/2018
6 tài liệu
0
2861
20/12/2018
10 tài liệu
0
5048
20/12/2018
5 tài liệu
0
3104
20/12/2018
5 tài liệu
0
4635
20/12/2018
8 tài liệu
0
7322
20/12/2018
3 tài liệu
0
2204
20/12/2018
4 tài liệu
0
2559
20/12/2018
6 tài liệu
0
4863
20/12/2018
7 tài liệu
0
4030
20/12/2018
9 tài liệu
0
4516
20/12/2018
5 tài liệu
0
2592
20/12/2018
1 tài liệu
0
747
20/12/2018
2 tài liệu
0
1478
20/12/2018
8 tài liệu
0
3988
20/12/2018
5 tài liệu
0
2944
20/12/2018
9 tài liệu
0
5510