Tài liệu

NS - 04 - BM05 - Bang danh gia ket qua thuc tap hang thang

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP

Tháng …./201…

Họ và tên sinh viên: ......................................................................... Mã số NV: …….................................
Bộ phận thực tập: ..............................................................................................................................................

1.  Kết quả công việc:

Stt

Nội dung công việc

Trọng số

Kết quả

Tổng điểm

Diễn giải

Tổng cộng:

Mức đánh giá:

2.  Tri thức, kỹ năng
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

3. Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Người đánh giá

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4697
20/12/2018
1 tài liệu
0
586
20/12/2018
8 tài liệu
0
3784
20/12/2018
6 tài liệu
0
2124
20/12/2018
10 tài liệu
0
3760
20/12/2018
5 tài liệu
0
2277
20/12/2018
5 tài liệu
0
3265
20/12/2018
8 tài liệu
0
5669
20/12/2018
3 tài liệu
0
1710
20/12/2018
4 tài liệu
0
1868
20/12/2018
6 tài liệu
0
3884
20/12/2018
7 tài liệu
0
3025
20/12/2018
9 tài liệu
0
3406
20/12/2018
5 tài liệu
0
1892
20/12/2018
1 tài liệu
0
551
20/12/2018
2 tài liệu
0
1050
20/12/2018
8 tài liệu
0
2939
20/12/2018
5 tài liệu
0
2205
20/12/2018
9 tài liệu
0
3998