Tài liệu

NS - 04 - BM02 - Quyet dinh tiep nhan thuc tap

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CƠ QUAN………….

CÔNG TY ………..………..

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-…….

Hà nội, ngày … tháng … năm  201… 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp nhận thực tập

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN……..

- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
- Căn cứ quy chế thực tập của công ty.
- Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

. Đồng ý cho anh:/chị......................................................................

Năm sinh:....................tại:..........................là SV trường:.............................
Được thực tập tại công ty từ ..................đến........................

Điều 2. Quyết định này thi hành kể  từ ngày......................tháng.........năm...........phổ biến đến

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính ) , trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng đơn 
vị........................................................và ông (bà)...................................có trách nhiệm thi hành quyết định 
này.

TL.GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
          TP. nhân sự

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6125
20/12/2018
1 tài liệu
0
796
20/12/2018
8 tài liệu
0
4903
20/12/2018
6 tài liệu
0
2840
20/12/2018
10 tài liệu
0
5017
20/12/2018
5 tài liệu
0
3078
20/12/2018
5 tài liệu
0
4606
20/12/2018
8 tài liệu
0
7278
20/12/2018
3 tài liệu
0
2193
20/12/2018
4 tài liệu
0
2538
20/12/2018
6 tài liệu
0
4843
20/12/2018
7 tài liệu
0
4008
20/12/2018
9 tài liệu
0
4488
20/12/2018
5 tài liệu
0
2572
20/12/2018
1 tài liệu
0
744
20/12/2018
2 tài liệu
0
1470
20/12/2018
8 tài liệu
0
3949
20/12/2018
5 tài liệu
0
2930
20/12/2018
9 tài liệu
0
5466