Tài liệu

NS - 04 - BM01 - Giay de nghi thuc tap

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

GIẤY ĐỀ NGHỊ THỰC TẬP

Kính gửi : ………………………………………………………………………..

 

Họ và tên: ..........................................................Năm sinh:.........................................................
Giới tính:..............................................................Dân tộc:............................................................
CMND số:..............................do công an tỉnh/Tp........................cấp ngày...................................
Thường trú tại:..............................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:.............................................................................................................................
Sinh viên khoa:...................................................Trường:............................................................

Đề nghị cho tôi được thực tập tại bộ phận:...................................................................................
Thời gian:......................................................................................................................................
Nội dung thực tập:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Ý kiến của Trưởng bộ phận :........................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Ý kiến của Phòng NS:..................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Người đề nghị

Trưởng bộ phận

Phòng NS

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4958
20/12/2018
1 tài liệu
0
621
20/12/2018
8 tài liệu
0
4002
20/12/2018
6 tài liệu
0
2256
20/12/2018
10 tài liệu
0
3984
20/12/2018
5 tài liệu
0
2423
20/12/2018
5 tài liệu
0
3540
20/12/2018
8 tài liệu
0
5957
20/12/2018
3 tài liệu
0
1792
20/12/2018
4 tài liệu
0
1984
20/12/2018
6 tài liệu
0
4084
20/12/2018
7 tài liệu
0
3201
20/12/2018
9 tài liệu
0
3603
20/12/2018
5 tài liệu
0
2011
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
2 tài liệu
0
1128
20/12/2018
8 tài liệu
0
3108
20/12/2018
5 tài liệu
0
2339
20/12/2018
9 tài liệu
0
4291