Tài liệu

NS - 04 - BM01 - Giay de nghi thuc tap

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

GIẤY ĐỀ NGHỊ THỰC TẬP

Kính gửi : ………………………………………………………………………..

 

Họ và tên: ..........................................................Năm sinh:.........................................................
Giới tính:..............................................................Dân tộc:............................................................
CMND số:..............................do công an tỉnh/Tp........................cấp ngày...................................
Thường trú tại:..............................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:.............................................................................................................................
Sinh viên khoa:...................................................Trường:............................................................

Đề nghị cho tôi được thực tập tại bộ phận:...................................................................................
Thời gian:......................................................................................................................................
Nội dung thực tập:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Ý kiến của Trưởng bộ phận :........................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Ý kiến của Phòng NS:..................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Người đề nghị

Trưởng bộ phận

Phòng NS

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6115
20/12/2018
1 tài liệu
0
795
20/12/2018
8 tài liệu
0
4894
20/12/2018
6 tài liệu
0
2838
20/12/2018
10 tài liệu
0
5015
20/12/2018
5 tài liệu
0
3073
20/12/2018
5 tài liệu
0
4595
20/12/2018
8 tài liệu
0
7270
20/12/2018
3 tài liệu
0
2190
20/12/2018
4 tài liệu
0
2535
20/12/2018
6 tài liệu
0
4840
20/12/2018
7 tài liệu
0
4005
20/12/2018
9 tài liệu
0
4487
20/12/2018
5 tài liệu
0
2567
20/12/2018
1 tài liệu
0
743
20/12/2018
2 tài liệu
0
1467
20/12/2018
8 tài liệu
0
3945
20/12/2018
5 tài liệu
0
2927
20/12/2018
9 tài liệu
0
5461