Tài liệu

NS - 03 - Quy trinh thu viec, hoc viec

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CÔNG TY …….

QUI TRÌNH THỬ VIỆC 

Mã tài liệu: NS - 03

Hà Nội, …/…/201…

background image

QUI TRÌNH THỬ VIỆC

Mã tài liệu: 
Phiên bản: 
Ngày ban hành: 

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   2 / 5

background image

QUI TRÌNH THỬ VIỆC

Mã tài liệu: 
Phiên bản: 
Ngày ban hành: 

I/ MỤC ĐÍCH:

-

Lựa chọn được các nhân viên phù hợp theo chiến lược, kế hoạch tuyển dụng của công ty.

II/ PHẠM VI:

-

Áp dụng cho toàn bộ công ty.

III/ ĐỊNH NGHĨA:

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:

1. Ký hợp đồng thử việc

-

Sau khi đã gửi thông báo tuyển dụng cho ứng viên, chậm nhất sau 2 ngày thì nhân viên nhân sự 
phải gọi điện cho ứng viên để xác nhận thông tin và mời ứng viên đến công ty để làm thủ tục ký
hợp đồng thử việc.

-

Trường hợp ứng viên đồng ý, phòng nhân sự thảo quyết định tiếp nhận theo mẫu: NS – 03 – 
BM01 trình GD ký.

-

Khi ứng viên đến, nhân viên nhân sự cần giải thích các điều khoản hợp đồng thử việc cho ứng 
viên biết, trường hợp ứng viên đồng ý thì nhân viên nhân sự tổ chức ký hợp đồng thử việc, 
chuyển lại cho ứng viên một bản chính và lưu một bản.

-

Nhân viên nhân sự lập kế hoach chuẩn bị thử việc theo mẫu: NS – 03 – BM02 và chuyển lại cho
ứng viên, sau đó copy các bảng gửi cho: quản lý trực tiếp, quản lý gián tiếp, bộ phận bảo vệ và 
lưu một bản (kèm theo quyết định tiếp nhận).

-

Đối với các trường hợp ký hợp đồng chính thức ngay mà không qua thử việc thì phòng nhân sự 
tổ chức thực hiện hợp đồng chính thức ngay. Tuy nhiên trong trường hợp này vẫn cần các công 
việc: học nội quy, chuyên môn, họp giới thiệu, giao việc, giao tài sản công cụ…theo quy trình 
đào tạo hội nhập.

2. Chuẩn bị thử việc:

Căn cứ hợp đồng thử việc và chương trình thử việc, nhân viên nhân sự phối hợp với các bộ phận

khác thực hiện như sau:

-

Chuẩn bị các công cụ phương tiện cho nhân viên mới.

-

Phối hợp với quản lý của nhân viên để chuẩn bị chương trình thử việc, đào tạo. Bộ phận quản lý
nhân viên phải lập chương trình thử việc trước theo mẫu: NS – 03 – BM03.

-

Chuẩn bị các nội dung huấn luyện nội quy, quy chế.

3. Giới thiệu nhân sự:

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   3 / 5

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5720
20/12/2018
1 tài liệu
0
737
20/12/2018
8 tài liệu
0
3852
20/12/2018
6 tài liệu
0
2645
20/12/2018
10 tài liệu
0
4671
20/12/2018
5 tài liệu
0
2862
20/12/2018
5 tài liệu
0
4256
20/12/2018
8 tài liệu
0
6859
20/12/2018
3 tài liệu
0
2049
20/12/2018
4 tài liệu
0
2355
20/12/2018
6 tài liệu
0
4590
20/12/2018
7 tài liệu
0
3717
20/12/2018
9 tài liệu
0
4173
20/12/2018
5 tài liệu
0
2372
20/12/2018
1 tài liệu
0
693
20/12/2018
2 tài liệu
0
1342
20/12/2018
8 tài liệu
0
3664
20/12/2018
5 tài liệu
0
2729
20/12/2018
9 tài liệu
0
5099