Tài liệu

NS - 03 - BM07 - Hop dong lao dong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh

và Xã hội

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: 

Quốc tịch:

Chức vụ:
Đại diện cho:

Điện thoại: 

Địa chỉ: 

Và một bên là Ông/Bà: 

Quốc tịch:

Sinh ngày....... tháng..... năm...... tại.
Nghề nghiệp:
Địa chỉ thường trú: 
Số CMTND: cấp ngày...../...../...... tại
Số sổ lao động (nếu có):................ cấp ngày......../...../...... tại 

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
- Loai hợp đồng lao động:
- Từ ngày    tháng   năm  đến ngày   tháng   năm
- Thử việc từ ngày    tháng   năm  đến ngày   tháng   năm
- Địa điểm làm việc: 
- Chức danh chuyên môn: 

Chức vụ (nếu có):

- Công việc phải làm :

Điều 2: Chế độ làm việc
- Thời giờ làm việc 
- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: 

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động
1. Quyền lợi:
- Phương tiện đi lại.làm việc :

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

- Mức lương chính hoặc tiền công:
- Hình thức trả lương: 
- Phụ cấp gồm:
- Được trả lương vào các ngày....... hàng tháng. 
- Tiền thưởng:
- Chế độ nâng lương:
- Được trang bị bảo hộ lao động gồm:
- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm,lễ tết...):
- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế :
- Chế độ đào tạo : được công ty đào tạo về kỹ năng bán hàng, công dụng – cách sử dụng sản phẩm của công 
ty, phương pháp làm việc trong thời gian từ ngày  tháng   năm   đến ngày  tháng  năm… Tổng giá trị đào tạo
là hai triệu năm trăm ngày đồng.
- Những thỏa thuận khác :

2. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động....
- Bồi thường vi phạm và vật chất :
-  Bồi trường chi phí đào tạo cho công ty tính theo thời điểm bồi trường nếu làm việc cho công ty không đủ 
2 năm.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, 
thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn: 
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc) 
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao 
động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp. 

Điều 5: Điều khoản thi hành
- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập 
thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ 
ngày ..tháng  năm... Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao 
động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
Hợp đồng này làm tại.... ngày.... tháng.... năm.....

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Người lao động

(Ký tên)

Ghi rõ Họ và Tên Người sử dụng lao động

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi rõ Họ và Tên

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển đến khi dụng nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6128
20/12/2018
1 tài liệu
0
796
20/12/2018
8 tài liệu
0
4106
20/12/2018
6 tài liệu
0
2841
20/12/2018
10 tài liệu
0
5019
20/12/2018
5 tài liệu
0
3079
20/12/2018
5 tài liệu
0
4607
20/12/2018
8 tài liệu
0
7281
20/12/2018
3 tài liệu
0
2193
20/12/2018
4 tài liệu
0
2540
20/12/2018
6 tài liệu
0
4844
20/12/2018
7 tài liệu
0
4009
20/12/2018
9 tài liệu
0
4489
20/12/2018
5 tài liệu
0
2572
20/12/2018
1 tài liệu
0
744
20/12/2018
2 tài liệu
0
1471
20/12/2018
8 tài liệu
0
3950
20/12/2018
5 tài liệu
0
2932
20/12/2018
9 tài liệu
0
5470