Tài liệu

NS - 03 - BM05 - Chuong trinh thu viec

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC

Họ tên : ………………………………………………
Bộ phận : ………………………………………………

Chưc vụ:  .............................………………..
Thời gian thử việc: từ ngày. . …đến ngày….

Người Quan lý trưc tiêp : ……………………………………………….  Chưc vụ : ………………………

A.YÊU CẦU. 
1. Danh mục công việc đảm nhiệm trong thời gian thử việc.

STT

CÔNG VIỆC

TRÁCH NHIỆM

TỈ

TRỌNG

(%)

KẾT QUẢ 

CẦN ĐẠT ĐƯỢC

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

STT

CÔNG VIỆC

TRÁCH NHIỆM

TỈ

TRỌNG

(%)

KẾT QUẢ 

CẦN ĐẠT ĐƯỢC

2. Bài thu họach (Yêu cầu viết bài thu họach nhỏ liên quan đến chuyên môn đảm nhiệm).
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Những yêu cầu khác trong thời gian thử việc.

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

B. XÁC NHẬN :

Phòng Quản lý Nguồn

 Nhân lực

Ngày___ /___ /______

_____________________

____

Cấp Quản lý trực tiếp đưa ra

Chương trình thử việc

Ngày___ /___ /______

_______________________

___

Nhân viên thử việc chấp nhận

thực hiện chương trình

Ngày___ /___ /______

_________________________

_

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5719
20/12/2018
1 tài liệu
0
737
20/12/2018
8 tài liệu
0
3852
20/12/2018
6 tài liệu
0
2644
20/12/2018
10 tài liệu
0
4671
20/12/2018
5 tài liệu
0
2861
20/12/2018
5 tài liệu
0
4256
20/12/2018
8 tài liệu
0
6859
20/12/2018
3 tài liệu
0
2049
20/12/2018
4 tài liệu
0
2355
20/12/2018
6 tài liệu
0
4589
20/12/2018
7 tài liệu
0
3717
20/12/2018
9 tài liệu
0
4172
20/12/2018
5 tài liệu
0
2372
20/12/2018
1 tài liệu
0
693
20/12/2018
2 tài liệu
0
1342
20/12/2018
8 tài liệu
0
3661
20/12/2018
5 tài liệu
0
2729
20/12/2018
9 tài liệu
0
5098