Tài liệu

NS - 03 - BM04 - Bien ban ban giao cong cu tai san

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG CỤ, TÀI SẢN

-

Căn cứ: quyết định tiếp nhận số……………..của giám đốc điều hành công ty ngày…………..

-

Căn cứ đề xuất của Trưởng bộ phận

-

Phòng NS tiến hành bàn giao các công cụ, tài sản cho nhân viên như sau:

Stt

Loại tài sản

Đơn vị

Số lượng

Tình trạng

1

Máy vi tính

2

Line điện thoại

3

Máy in

4

Máy tính cá nhân

5

Đồng phục

6

VPP….

7
8
9

-

Hai bên đã bàn giao đầy đủ các loại công cụ, tài sản theo số lượng trên.

-

Biên bản được lập vào lúc……..giờ, ngày……………tại.

Phòng NS

Quản lý

Người nhận

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5557
20/12/2018
1 tài liệu
0
711
20/12/2018
8 tài liệu
0
3732
20/12/2018
6 tài liệu
0
2554
20/12/2018
10 tài liệu
0
4517
20/12/2018
5 tài liệu
0
2767
20/12/2018
5 tài liệu
0
4085
20/12/2018
8 tài liệu
0
6676
20/12/2018
3 tài liệu
0
1995
20/12/2018
4 tài liệu
0
2283
20/12/2018
6 tài liệu
0
4504
20/12/2018
7 tài liệu
0
3599
20/12/2018
9 tài liệu
0
4062
20/12/2018
5 tài liệu
0
2290
20/12/2018
1 tài liệu
0
669
20/12/2018
2 tài liệu
0
1308
20/12/2018
8 tài liệu
0
3558
20/12/2018
5 tài liệu
0
2648
20/12/2018
9 tài liệu
0
4977