Tài liệu

NS - 03 - BM03 - Ke hoach chuan bi thu viec

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ THỬ VIỆC

Căn cứ quyết định tiếp nhận số.................ngày..................của giám đốc điều hành công ty
Phòng nhân sự lập kế hoạch chuẩn bị thử việc như sau.

Họ tên nhân viên mới:..........................................................Bộ phận:.....................................................
Công việc đảm nhiệm:.............................................................................................................................

1. Họp giới thiệu nhân sự mới

-

Thời gian họp

-

Thành phần

-

Địa điểm

-

Người chuẩn bị

-

Người chủ trì

2. Bàn giao công cụ, bàn ghế:

-

Thời gian

-

Địa điểm

-

Người bàn giao:

3. Thời gian học quy chế

-

Thời gian học:

-

Người dạy:

(chi tiết theo kế hoạch đào tạo nội quy, quy chế của công ty).

4. Giao việc:

-

Thời gian giao việc

-

Người giao việc

-

Tại địa điểm

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

5. Các lưu ý:

Nơi nhận:

Người lập

Trưởng phòng nhân sự

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4703
20/12/2018
1 tài liệu
0
588
20/12/2018
8 tài liệu
0
3103
20/12/2018
6 tài liệu
0
2129
20/12/2018
10 tài liệu
0
3762
20/12/2018
5 tài liệu
0
2281
20/12/2018
5 tài liệu
0
3271
20/12/2018
8 tài liệu
0
5674
20/12/2018
3 tài liệu
0
1712
20/12/2018
4 tài liệu
0
1878
20/12/2018
6 tài liệu
0
3886
20/12/2018
7 tài liệu
0
3028
20/12/2018
9 tài liệu
0
3409
20/12/2018
5 tài liệu
0
1893
20/12/2018
1 tài liệu
0
551
20/12/2018
2 tài liệu
0
1051
20/12/2018
8 tài liệu
0
2940
20/12/2018
5 tài liệu
0
2211
20/12/2018
9 tài liệu
0
4007