Tài liệu

NS - 03 - BM02 - Hop dong thu viec

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Hôm nay, Ngày …………tháng ………..năm ……….chúng tôi gồm :

1. BÊN A : CÔNG TY ….
Địa chỉ : 

Điện thoại:

Do Ông

                      là đại diện.

2.   BÊN B : ÔNG / BÀ :……………………………………………………Sinh năm …………………
CMND số : ………………………………do CA tỉnh / TP …………………………..cấp ngày :…………………
Thừơng trú tại : ………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ liên lạc : ………………………………………………………………………………………………………

Cùng thỏa thuận như sau :

Điều 1 : Bên A đồng ý cho bên B thử việc tại : …………………………………………………………….. 

Bên A (địa chỉ như trên) trong thời gian : ……………………………….tháng .

Điều 2 : Thời gian làm việc từ : 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 hàng ngày ( được nghỉ trưa 1 tiếng – bao gồm cả giơ

ăn cơm trưà ), nếu Bên A có nhu cầu tăng ca bên B sẵn sàng đáp ứng trừ trường hợp bên B bị bẹânh, ốm 

đau ( có chứng nhận của cơ quan y tế).

Bên B được hưởng lương theo thời gian  hoặc theo sản phẩm, Bên A đảm bảo lương của Bên B  

không thấp hơn 75 %  lương trung bình của công nhân chính thức có loại công việc tương ứng. Thời gian 

nhận lương là từ : ngày 15 đến ngày 20 của tháng kế tiếp .

Điều 3 :  Trong thời gian thử việc Bên B có trách nhiệm  nghiêm chỉnh thực hiện theo nội qui lao động và 

qui định của Bên A, nếu Bên B vi phạm thì bên B sẽ bị xử lý  theo qui định của Bên A.

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Điều 4 : Hợp đồng thử việc có giá trị kể từ ngày ký . Khi hết thời gian thử việc, nếu Bên B đáp ứng được 

các yêu cầu của Bên A thì Bên A sẽ chính thức tuyển dụng Bên B vào làm việc tại Bên A, trường hợp Bên 

B không đáp ứng theo yêu cầu của Bên A thì quan hệ giữa hai bên theo hợp đồng này sẽ chấm dứt , Bên B  

có trách nhiệm trả lương thử việc đầy đủ cho bên B.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4277
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
2857
20/12/2018
6 tài liệu
0
1948
20/12/2018
10 tài liệu
0
3451
20/12/2018
5 tài liệu
0
2090
20/12/2018
5 tài liệu
0
2891
20/12/2018
8 tài liệu
0
5144
20/12/2018
3 tài liệu
0
1560
20/12/2018
4 tài liệu
0
1699
20/12/2018
6 tài liệu
0
3585
20/12/2018
7 tài liệu
0
2740
20/12/2018
9 tài liệu
0
3102
20/12/2018
5 tài liệu
0
1744
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
947
20/12/2018
8 tài liệu
0
2647
20/12/2018
5 tài liệu
0
2000
20/12/2018
9 tài liệu
0
3592