Tài liệu

NS - 03 - BM01 - Quyet dinh tiep nhan nhan vien

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CƠ QUAN………….

CÔNG TY ………..………..

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-…….

Hà nội,, ngày … tháng … năm  201… 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp nhận cán bộ nhân viên

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN……………..

- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
- Căn cứ quy trình tuyển dụng của công ty.
- Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận anh/ chị …………... vào làm việc tại …………., kể từ ngày …………..

Điều 2. Anh/ chị ……………. làm việc dưới sự quản lý và phân công của Trưởng (đơn vị) 

…...

Điều 3. Anh/ chị ……….……. được hưởng lương và các khoản phụ cấp căn cứ theo quyết 

định số …. ngày … của Hội đồng quản trị về việc ….: mức lương …, bậc …, hệ số lương … 
(ngạch …, bậc …), được tính kể từ ngày … 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Điều 4. Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chánh, Trưởng (đơn vị) ….., các đơn vị chức năng 

liên quan và anh/ chị …………... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

            

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: TC-HC.

GIÁM ĐỐC 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6115
20/12/2018
1 tài liệu
0
795
20/12/2018
8 tài liệu
0
4099
20/12/2018
6 tài liệu
0
2838
20/12/2018
10 tài liệu
0
5015
20/12/2018
5 tài liệu
0
3073
20/12/2018
5 tài liệu
0
4595
20/12/2018
8 tài liệu
0
7270
20/12/2018
3 tài liệu
0
2190
20/12/2018
4 tài liệu
0
2535
20/12/2018
6 tài liệu
0
4840
20/12/2018
7 tài liệu
0
4005
20/12/2018
9 tài liệu
0
4487
20/12/2018
5 tài liệu
0
2567
20/12/2018
1 tài liệu
0
743
20/12/2018
2 tài liệu
0
1467
20/12/2018
8 tài liệu
0
3945
20/12/2018
5 tài liệu
0
2927
20/12/2018
9 tài liệu
0
5461