Tài liệu

NS - 02 - Quy trinh tuyen dung nhan su cap cao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà

Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CÔNG TY …..

QUI TRÌNH 

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CẤP CAO

Mã tài liệu: NS - 02

Hà Nội, …/…/201…

background image

QUI TRÌNH 

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CẤP CAO

Mã tài liệu: 
Phiên bản: 
Ngày ban hành: 

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

QUI TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CẤP CAO

________________________________________________________________________________________________

background image

QUI TRÌNH 

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CẤP CAO

Mã tài liệu: 
Phiên bản: 
Ngày ban hành: 

I/ MỤC ĐÍCH:

-

Quy trình này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công
ty, dưới hình thức tuyển dụng nhằm cung cấp những nhân sự cấp cao cho các hoạt động chiến
lược kinh doanh của công ty.

II/ PHẠM VI:

-

Áp dụng cho toàn bộ công ty.

III/ ĐỊNH NGHĨA:

-

Nhân sự cấp cao được hiểu là giám đốc các bộ phận trong công ty, các thành viên Ban giám 
đốc, trợ lý giám đốc, cố vấn và chuyên gia cao cấp của công ty.

IV/ NỘI DUNG:

1. Xác định nhu cầu tuyển dụng:

-

Tương tự trong phần 1 (nhu cầu tuyển dụng) của quy trình tuyển dụng nhân viên.

2. Tập hợp nhu cầu: 

Người đề nghị nhu cầu trực tiếp ghi nhau cầu theo phiếu đề nghị nhân sự sau đó chuyển trực

tiếp cho Quản lý bộ phận nhân sự.

Bộ phận nhân sự xem xét và chuyển Tổng giám đốc xem và phê duyệt.

Nguyên tắc bảo mật thông tin được quy định như sau:

-

Chỉ có cấp quản lý cấp giám đốc các bộ phận trở lên, Quản lý phòng nhân sự mới được tiếp cận
thông tin tuyển dụng.

-

Các giám đốc bộ phận khác chỉ được biết thông tin nếu như Tổng giám đốc phố biến thông tin
cho các giám đốc đó.

3. Lên kế hoạch tuyển dụng: 

Sau khi được GĐ phê duyệt tuyển dụng, Quản lý phòng HCNS tiến hành lên kế hoạch tuyển

dụng theo biểu mẫu: NS - 01 - BM02 và tương tự theo quy trình tuyển dụng nhân viên (bước 3).

Việc tuyển dụng nhân sự cấp cao phải đảm bảo hai yếu tố sau:

-

Tính thu hút: Nội dung thông tin tuyển dụng như thế nào để đảm bảo ứng viên cho rằng đó thực
sự là công việc quan trọng, bao gồm như:

+    Kênh tuyển dụng nào thì phù hợp với ứng viên đó (kể cả hành vi và đẳng cấp).

+    Nội dung, khung tuyển dụng....

________________________________________________________________________________________________

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5525
20/12/2018
8 tài liệu
0
4420
20/12/2018
8 tài liệu
0
3692
20/12/2018
6 tài liệu
0
2538
20/12/2018
10 tài liệu
0
4483
20/12/2018
5 tài liệu
0
2749
20/12/2018
5 tài liệu
0
4047
20/12/2018
8 tài liệu
0
6651
20/12/2018
3 tài liệu
0
1980
20/12/2018
4 tài liệu
0
2268
20/12/2018
6 tài liệu
0
4472
20/12/2018
7 tài liệu
0
3570
20/12/2018
9 tài liệu
0
4036
20/12/2018
5 tài liệu
0
2269
20/12/2018
1 tài liệu
0
663
20/12/2018
2 tài liệu
0
1297
20/12/2018
8 tài liệu
0
3530
20/12/2018
5 tài liệu
0
2622
20/12/2018
9 tài liệu
0
4948