Tài liệu

NS - 01 - Quy trinh tuyen dung nhan vien

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà

Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CÔNG TY …

QUI TRÌNH 

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

Mã tài liệu: NS - 01

Hà Nội, …/…/201…

background image

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

Mã tài liệu: 
Phiên bản: 
Ngày ban hành: 

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

I/ MỤC ĐÍCH:

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   2 / 5

background image

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

Mã tài liệu: 
Phiên bản: 
Ngày ban hành: 

-

Quy trình này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công
ty, dưới hình thức tuyển dụng nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và tay nghề
đúng yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty.

II/ PHẠM VI:

-

Quy trình này áp dụng cho việc tuyển dụng nhân viên và quản lý trong công ty trừ các nhân sự 
cấp cao được quy định riêng.

III/ ĐỊNH NGHĨA:

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:

1. Xác định nhu cầu tuyển dụng:

Nhu cầu tuyển dụng phát sinh từ các nguồn sau: theo yêu cầu của GĐ, Phòng Nhân sự đề nghị, theo
yêu cầu của các Bộ phận sử dụng. 

Các Bộ phận căn cứ vào kế hoạch sxkd và nhu cầu công việc phát sinh để lập kế hoạch tuyển dụng
vào Phiếu đăng ký nhu cầu nhân sự theo mẫu 

NS - 01 - BM01.

a) Tuyển dụng phục vụ yêu cầu cho công việc gì

b) Điều kiện đòi hỏi người dự tuyển phải đáp ưng được về: Tay nghề, trình độ chuyên môn, kỹ thuật
và những điều kiện khác tùy theo tính chất công việc.

c) Số lượng cần tuyển dụng.

d) Loại lao động: chính thức hay thời vụ.

e) Thời gian cần nhân sự.

2. Tập hợp nhu cầu: 

Trưởng Phòng/ban/đơn vị tập hợp nhu cầu nhân sự của các Bộ phận trực thuộc vào phiếu đăng ký
nhu cầu nhân sự và chuyển cho Phòng Nhân sự theo biễu mẫu mã số: 

NS - 01 - BM01

. Phòng Nhân

sự phải tiến hành các bước sau:

a) Xác định lại nhu cầu tuyển dụng của các Phòng/ban/đơn vị về số lượng, yêu cầu phục vụ cho
công việc.

b) Nếu xét thấy còn có một vài chi tiết chưa hợp lý thì trao đổi trực tiếp với Trưởng Phòng/ban/đơn
vị liên quan để thống nhất việc tuyển dụng.
c) Sau khi thống nhất nhu cầu cần tuyển dụng thì tiến hành tổng hợp theo từng đối tượng lao động,
số lượng lao động cần tuyển;

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   3 / 5

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
737
20/12/2018
8 tài liệu
0
4573
20/12/2018
8 tài liệu
0
3852
20/12/2018
6 tài liệu
0
2644
20/12/2018
10 tài liệu
0
4671
20/12/2018
5 tài liệu
0
2861
20/12/2018
5 tài liệu
0
4256
20/12/2018
8 tài liệu
0
6859
20/12/2018
3 tài liệu
0
2049
20/12/2018
4 tài liệu
0
2355
20/12/2018
6 tài liệu
0
4588
20/12/2018
7 tài liệu
0
3717
20/12/2018
9 tài liệu
0
4172
20/12/2018
5 tài liệu
0
2372
20/12/2018
1 tài liệu
0
693
20/12/2018
2 tài liệu
0
1342
20/12/2018
8 tài liệu
0
3661
20/12/2018
5 tài liệu
0
2729
20/12/2018
9 tài liệu
0
5098