Tài liệu

NS - 01 - BM07 - Danh sach ket qua lam bai kiem tra

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH SÁCH KẾT QUẢ LÀM BÀI KIỂM TRA

Chức danh dự tuyển:

Mã số ứng viên:

S
tt

Họ tên

MSUV

G.

Tính

N.Sinh

Trình

độ

Kết quả

Diễn giải

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ngày ………tháng……..năm 201…

Trưởng phòng HCNS

Lập biểu

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
625
20/12/2018
8 tài liệu
0
4016
20/12/2018
8 tài liệu
0
3293
20/12/2018
6 tài liệu
0
2265
20/12/2018
10 tài liệu
0
4001
20/12/2018
5 tài liệu
0
2428
20/12/2018
5 tài liệu
0
3555
20/12/2018
8 tài liệu
0
5973
20/12/2018
3 tài liệu
0
1796
20/12/2018
4 tài liệu
0
1990
20/12/2018
6 tài liệu
0
4091
20/12/2018
7 tài liệu
0
3216
20/12/2018
9 tài liệu
0
3614
20/12/2018
5 tài liệu
0
2018
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
2 tài liệu
0
1138
20/12/2018
8 tài liệu
0
3123
20/12/2018
5 tài liệu
0
2352
20/12/2018
9 tài liệu
0
4311