Tài liệu

NS - 01 - BM03 - Quyet dinh thanh lap hoi dong tuyen dung

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CƠ QUAN………….

CÔNG TY CỔ PHẦN………..

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-…….

Hà nội, ngày … tháng … năm  20… 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng ….. …..

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN……..

- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
- Căn cứ quy trình tuyển dụng của công ty.
- Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng ….., để………………..gồm các thành viên có tên

sau đây:

1. …………………….……………..nhiệm vụ………………………………
2. …………………….……………..nhiệm vụ………………………………

Điều 2. Các ủy viên không thường trực của Hội đồng gồm: Trưởng, Phó các Phòng, Ban và

một số chuyên gia được mời (có thư mời và danh sách kèm theo quyết định này).

Điều 3. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ tổ chức tuyển dụng theo đúng các thủ tục và qui

định của công ty.

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Điều 4.  Trưởng phòng HCNS, trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên trên chịu

trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: TC-HC.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3435
20/12/2018
8 tài liệu
0
2852
20/12/2018
6 tài liệu
0
1946
20/12/2018
10 tài liệu
0
3441
20/12/2018
5 tài liệu
0
2088
20/12/2018
5 tài liệu
0
2888
20/12/2018
8 tài liệu
0
5141
20/12/2018
3 tài liệu
0
1560
20/12/2018
4 tài liệu
0
1698
20/12/2018
6 tài liệu
0
3578
20/12/2018
7 tài liệu
0
2736
20/12/2018
9 tài liệu
0
3101
20/12/2018
5 tài liệu
0
1742
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
946
20/12/2018
8 tài liệu
0
2636
20/12/2018
5 tài liệu
0
1999
20/12/2018
9 tài liệu
0
3590