Tài liệu

NS - 01 - BM03 - Quyet dinh thanh lap hoi dong tuyen dung

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CƠ QUAN………….

CÔNG TY CỔ PHẦN………..

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-…….

Hà nội, ngày … tháng … năm  20… 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng ….. …..

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN……..

- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
- Căn cứ quy trình tuyển dụng của công ty.
- Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng ….., để………………..gồm các thành viên có tên

sau đây:

1. …………………….……………..nhiệm vụ………………………………
2. …………………….……………..nhiệm vụ………………………………

Điều 2. Các ủy viên không thường trực của Hội đồng gồm: Trưởng, Phó các Phòng, Ban và

một số chuyên gia được mời (có thư mời và danh sách kèm theo quyết định này).

Điều 3. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ tổ chức tuyển dụng theo đúng các thủ tục và qui

định của công ty.

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Điều 4.  Trưởng phòng HCNS, trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên trên chịu

trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: TC-HC.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
703
20/12/2018
8 tài liệu
0
4400
20/12/2018
8 tài liệu
0
3678
20/12/2018
6 tài liệu
0
2532
20/12/2018
10 tài liệu
0
4463
20/12/2018
5 tài liệu
0
2734
20/12/2018
5 tài liệu
0
4020
20/12/2018
8 tài liệu
0
6634
20/12/2018
3 tài liệu
0
1977
20/12/2018
4 tài liệu
0
2260
20/12/2018
6 tài liệu
0
4454
20/12/2018
7 tài liệu
0
3558
20/12/2018
9 tài liệu
0
4024
20/12/2018
5 tài liệu
0
2261
20/12/2018
1 tài liệu
0
660
20/12/2018
2 tài liệu
0
1294
20/12/2018
8 tài liệu
0
3515
20/12/2018
5 tài liệu
0
2609
20/12/2018
9 tài liệu
0
4922