Tài liệu

NS - 01 - BM02 - To trinh bo sung nhan su dot xuat

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung nhân sự đột xuất

Kính g

 

 ửi:

GIÁM ĐỐC CÔNG TY/PHÒNG NHÂN SỰ

- Căn cứ theo nhu cầu thực tế phát sinh công việc;
- Căn cứ theo Qui trình tuyển dụng của công ty, Phòng/Ban/Đơn vị:……………………………… đề nghị tuyển dụng đột xuất các vị trí sau:

TT

Vị trí tuyển dụng

SL

Mô tả  tóm tắt công việc

Tiêu chuẩn ứng viên

Mức lương

dự kiến

Đề xuất cán bộ PV

chuyên

môn

T/gian

cần NS

Lý do bổ sung

Giám đốc

(Duyệt)

Phòng nhân sự

(Xác nhận nhu cầu)

Phụ trách 

(Người đề xuất)

Người đề xuất

(Ký, ghi rõ họ tên)

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
737
20/12/2018
8 tài liệu
0
4573
20/12/2018
8 tài liệu
0
3852
20/12/2018
6 tài liệu
0
2644
20/12/2018
10 tài liệu
0
4671
20/12/2018
5 tài liệu
0
2860
20/12/2018
5 tài liệu
0
4255
20/12/2018
8 tài liệu
0
6859
20/12/2018
3 tài liệu
0
2049
20/12/2018
4 tài liệu
0
2355
20/12/2018
6 tài liệu
0
4588
20/12/2018
7 tài liệu
0
3716
20/12/2018
9 tài liệu
0
4172
20/12/2018
5 tài liệu
0
2372
20/12/2018
1 tài liệu
0
693
20/12/2018
2 tài liệu
0
1341
20/12/2018
8 tài liệu
0
3661
20/12/2018
5 tài liệu
0
2729
20/12/2018
9 tài liệu
0
5096