Tài liệu

NS - 01 - BM01 - Ke hoach tuyen dung don vi 6 thang

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

Mã tài liệu: 
Phiên bản: 
Ngày ban hành: 

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG ĐƠN VỊ 6 THÁNG

 6 tháng đầu năm 20 …

 6 tháng cuối năm 20 …

Người lập kế hoạch: ………………………………..……… Chức danh: …………….………….……… Phòng/Ban/Đơn vị: ….……………………………………….……………….

T
T

Các vị trí công việc 
định biên tại đơn vị

SL

Hiện

SL

cần

bổ

sung

Mô tả công việc của vị trí cần

tuyển dụng

Tiêu chuẩn/Kỹ năng/Nghiệp vụ

của vị trí cần b/sung

Mức

lương dự

kiến

Lý do bổ sung

Tiến trình bổ sung theo tháng

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Phòng nhân sự

Phụ trách

(Của người lập kế hoạch)

Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
697
20/12/2018
8 tài liệu
0
4374
20/12/2018
8 tài liệu
0
3654
20/12/2018
6 tài liệu
0
2514
20/12/2018
10 tài liệu
0
4435
20/12/2018
5 tài liệu
0
2710
20/12/2018
5 tài liệu
0
3988
20/12/2018
8 tài liệu
0
6591
20/12/2018
3 tài liệu
0
1959
20/12/2018
4 tài liệu
0
2244
20/12/2018
6 tài liệu
0
4441
20/12/2018
7 tài liệu
0
3540
20/12/2018
9 tài liệu
0
4011
20/12/2018
5 tài liệu
0
2242
20/12/2018
1 tài liệu
0
655
20/12/2018
2 tài liệu
0
1286
20/12/2018
8 tài liệu
0
3497
20/12/2018
5 tài liệu
0
2592
20/12/2018
9 tài liệu
0
4901