Tài liệu

Noi quy cong ty 7

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

NỘI QUY 

LAO ĐỘNG CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ/08.

Ngày      tháng        năm 2008 của Giám đốc công ty)

Mã tài liệu: 6.1

Hà Nội, 15/01/2008

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

________________________________________________________________________________________________
   Số trang  2 / 25

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Họ và tên

ABC

ABC

ABC

Chữ ký

-

Căn cứ Bộ Luật Lao động của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày
23/6/1994;   và   Luật   sửa   đổi,   bổ   sung   một   số   điều   của   Bộ   Luật   Lao   động   ngày
01/4/2002 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2003;

-

Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách
nhiệm vật chất; và Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP;

-

Căn cứ tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức lao động trong doanh
nghiệp.

Sau khi trao đổi thống nhất với Ban Chấp hành công đoàn, Giám đốc ban hành nội quy
lao động thực hiện trong Công ty như sau:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.

Nội quy lao động là những quy định về kỷ luật lao động mà Người lao động phải thực
hiện khi làm việc tại Công ty; quy định việc xử lý đối với Người lao động vi phạm kỷ
luật lao động làm thiệt hại đến tài sản của Công ty.

2.

Nội quy lao động áp dụng đối với tất cả mọi Người lao động làm việc trong Công ty
theo các hình thức và các loại hợp đồng lao động, kể cả Người lao động đang trong
thời gian thử việc, học nghề.

3.

Các từ viết tắt và chú giải:

Người lao động

Là những công nhân trực tiếp sản xuất hoặc những nhân
viên làm việc tại các bộ phận gián tiếp của Công ty, bao
gồm cả những người đang trong giai đoạn thử việc, học
nghề.

Công ty

Là Công ty Cổ phần Thép ABC. 

Giám đốc

Là người quản lý điều hành chung cao nhất của Công ty. 

Trưởng phòng 

Là người chịu trách nhiệm chính về các vấn đề liên quan

________________________________________________________________________________________________
   Số trang  3 / 25

Mô tả tài liệu

Một số biểu mẫu hướng dẫn xây dựng nội quy công ty

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
731
0 trang
0
786
0 trang
0
889
0 trang
0
843
0 trang
0
669
0 trang
0
522
0 trang
0
912
0 trang
0
2942
0 trang
0
1100

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1139
0 tài liệu
0
0
2 tài liệu
0
1487
5 tài liệu
0
3255
10 tài liệu
0
6882

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
3 tài liệu
0
1139
26/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
2 tài liệu
0
1487
22/09/2018
5 tài liệu
0
3255
22/09/2018
10 tài liệu
0
6882