Tài liệu

Noi quy cong ty 4

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI QUY LAO ĐỘNG

(Ban hành  theo quyết định số 134/QĐ/CTCT/09 ngày 02/12/2009)

MỤC LỤC

Chương I              QUY ĐỊNH CHUNG

Chương II             HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG          

Chương III           THỜI GIỜ LÀM VIỆC & THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Chương IV           TIỀN LƯƠNG

Chương V             TRẬT TỰ LÀM VIỆC

Chương VI            AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG

Chương VII         BẢO VỆ TÀI SẢN & BÍ MẬT CÔNG NGHỆ CỦA CÔNG

TY    

Chương VIII         KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT 

Chương IX            ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

                     Trang 

1/17

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.
Nội quy lao động quy định chi tiết các điều khoản có liên quan trong mối quan hệ lao
động giữa Người sử dụng lao động và người lao động đang làm việc tại Công ty Cổ
phần ..................... theo một trong các các loại Hợp đồng lao động như: học việc, thử
việc,  thời vụ, xác định thời hạn, không xác định thời hạn,…

Điều 2.   Giải thích từ ngữ
Người sử dụng lao động: Công ty Cổ phần ..................... .
Người lao động: tất cả Cán bộ công nhân viên (CBCNV) làm việc trong Công ty
Công ty Cổ phần ..................... 

Điều 3.
Nội quy lao động Công ty Cổ phần ..................... được đăng ký tại Ban Quản lý Các
cụm công nghiệp Thành phố Hà Nội và làm cơ sở để Công ty quản lý lao động, điều
hành sản xuất kinh doanh, thực hiện khen thưởng những người chấp hành tốt và kỷ
luật nghiêm cac trường hợp vi phạm Nội quy lao động Công ty. 

Chương II: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 4.  Người lao động thử việc đạt yêu cầu đều được ký kết hợp đồng lao động
chính thức. Tùy theo tính chất công việc sẽ ký kết một trong các loại hợp đồng sau:
- Hợp đồng thời vụ.
- Hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng.
- Hợp đồng xác định thời hạn.
- Hợp đồng không xác định thời hạn. 

Điều 5. Hợp đồng lao động (HĐLĐ) được chấm dứt trong những trường hợp sau:
5.1 Hợp đồng lao động hết hạn.

                     Trang 

2/17

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

5.2 Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng.
5.3 Hai bên thoả  thuận chấm dứt hợp đồng.
5.4 Người lao động bị kết án tù giam hoặc bị cấm làm công việc cũ theo quyết định

của Toà án.

5.5 Người lao động chết, mất tích theo tuyên bố của Toà án.
5.6 Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật lao động.

Điều 6. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong những trường
hợp sau:
6.1 Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn theo hợp đồng.
6.2 Không bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không đảm bảo được

các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng.

6.3 Bị ngược đãi hoặc bị cưỡng bức lao động.
6.4 Người lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của Bác sĩ.
6.5 Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện

hợp đồng.

6.6 Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm

giữ chức vụ trong bộ máy Nhà nước.

6.7 Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 3 tháng liền đối với người làm việc

theo hợp đồng xác định thời hạn và một phần tư thời gian đối với người làm việc
theo hợp đồng thời vụ mà khả năng lao động chưa được hồi phục. 

Điều 7. Khi Người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ, phải thông báo bằng văn
bản cho Công ty biết trước theo thời hạn được quy định tại Điều 37 của Bộ Luật Lao
Động.

Điều 8. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong những
trường hợp sau:
8.1 Người lao động thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng.
8.2 Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo điều 85 của Bộ luật lao động hiện

hành.

8.3 Người lao động bị ốm đau đã điều trị dài ngày mà khả năng lao động chưa hồi

phục. Tuỳ theo hình thức HĐLĐ mà thời gian điều trị được được tính như sau:

8.3.1 HĐLĐ không xác định thời hạn: đã điều trị 12 tháng liền.
8.3.2 HĐLĐ xác định thời hạn: đã điều trị 6 tháng liền.

                     Trang 

3/17

Mô tả tài liệu

Một số biểu mẫu hướng dẫn xây dựng nội quy công ty

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
691
0 trang
0
699
0 trang
0
839
0 trang
0
609
0 trang
0
494
0 trang
0
541
0 trang
0
866
0 trang
0
2787
0 trang
0
1026

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
2 tài liệu
0
1389
10 tài liệu
0
6412
3 tài liệu
0
1038
5 tài liệu
0
3076
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
2 tài liệu
0
1389
22/09/2018
10 tài liệu
0
6412
26/09/2018
3 tài liệu
0
1038
22/09/2018
5 tài liệu
0
3076
22/09/2018
0 tài liệu
0
0