Tài liệu

Nội quy công ty 3

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***********

NỘI QUY CÔNG TY

CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1
Đây là nội quy lao động áp dụng cho toàn thể nhân viên làm việc tại Công ty

TNHH [TEN CONG TY].

Điều 2
Tất cả nhân viên công ty TNHH phải tuân thủ theo bộ luật lao động Việt Nam

và luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bản nội quy này.

Điều 3
Tất cả việc tuyển dụng, xử lý kỷ luật, giờ làm việc, tăng ca, nghỉ phép, tiền

lương, phúc lợi, thưởng phạt, nghỉ việc đều được thực hiện theo nội quy của Công
ty.Những điều chưa quy định tại nội quy này được thực hiện theo bộ luật lao động
pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các điều khoản bổ sung
của nội quy này.

Điều 4
Nội quy được lập, lưu trữ và có hiệu lực kể từ ngày được Sở Lao động Thương

binh và xã hội [TINH, TP] thông qua.

Chương II : CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA

Điều 5
Công ty TNHH [TEN CONG TY] là một công ty TNHH Việt Nam [NGANH NGHE

KINH DOANH].

Điều 6
Các công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty và nhân viên văn phòng là những

người làm việc cho Công ty được gọi chung là người lao động, do Công ty trả tiền
lương hoặc tiền công, gồm những đối tượng sau.

6.1. 

Nhân viên học việc : Những công nhân mới được tuyể dụng phải học

nghề trong 3 tháng.Sau 3 tháng, nếu đạt yêu cầu Công ty mới ký hợp đồng tuyển
dụng chính thức. Nếu trong trường hợp không đạt yêu cầu công ty sẽ từ chối ký kết

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

hợp đồng. Tiền lương trong thời gian học việc sẽ trả ngay khi có quyết định cho
ngưng việc.

Nhân viên thử việc : đối với những nhân viên kỹ thuật đã có tay nghề gia

công may mặc, những công việc cần trình độ trung cấp thì thời gian thử việc là 30
ngày và không quá 60 ngày đối với công việc cần trình độ đại học trở lên.

6.2. Công nhân, nhân viên được tuyển dụng chính thức: là những ngừờng làm

việc cho công ty đã thông qua giai đoạn học việc nói tại điều 6.1 và đã được công ty
chấp thuận tiếp tục làm việc lâu dài và được chia làm 2 loại: [LOAI 1, LOAI 2]

6.2.1.

 Công nhân hiện trường : không thuộc diện cán bộ quản lý mà

là những người thực hiện sản xuất tại hiện trường.

6.2.2. Nhân viên và cán bộ phụ trách quản lý: nhân viên văn phòng và

cán bộ hiện trường, chịu trách nhiệm các hoạt động quản lý đối với các cán
bộphận sản xuất - kế hoạch - lao động, đánh giá, kiểm tra, cải tiến các loại
công việc và soạn thảo các kế hoạch tăng năng suất lao động và khả năng làm
việc. Việc xây dựng kế hoạch phải thực hiện theo chính sách đã của công ty.
6.3. 

Công nhân tạm thời : Là những người làm việc cho công ty theo tính

chất tạm thời hoặc theo mùa vụ, thời gian làm việc không quá 90 ngày và được trả
lương theo hàng ngày hoặc hàng tháng.

6.4. Công nhân, nhân viên hợp đồng: là những người làm việc cho công ty có

ký kết hợp đồng, có quy định công việc cụ thể với công ty. Hợp đồng quy định công
ty Hợp đồng quy định công ty công việc cụ thể và thời gian sử dụng, thời gian chấm
dứt hợp đồng.

Chương III : TUYỂN DỤNG - BỔ NHIỆM - ĐỀ BẠT

Điều 7:Việc tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận do Giám đốc xét duyệt
tuyển dụng theo yêu cầu của công việc. Nhưng số người tuyển dụng không
quá số người ghi trên bảng nhân sự. Người được tuyển dụng phải là công dân
Việt Nam có sức khoẻ đầy đủ. Những trường hợp sau đây không được tuyển
dụng:
7.1. Nam quá 40 tuổi, nữ quá 40 tuổi hoặc chưa đủ 18 tuổi tính theo tuổi pháp

định thực tế.

7.2. Có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc đã có triệu chứng những bệnh đó.
7.3. Những người tâm thần không bình thường hoặc thân thể có khuyết tật

không thể đảm nhận công việc.

7.4. Những người phạm pháp do tham ô công quỹ, đang bị truy nã, chờ toà án

xét xử, bị án treo hoặc nghiện ngập.

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Điều 8.  Đã được tuyển dụng nhưng sau đó bị trả hiện có hành vi gian trá

không khai báo đúng sự thật, vi phạm quy định tại điều 7 sẽ bị thải ngay và không
được hưởng bất cứ khoản bồi thường nào.

Điều 9. Đối với những nhân viên đã ký kết hợp đồng lao động trong thời gian

nghỉ thai sản sẽ không được hưởng lương, nhưng được hưởng bảo hiểm xã hội. Thời
gian nghỉ phép thai sản được tính vào thâm niên công tác.

Điều 10. Cá nhân muốn xin vào làm việc tại công ty phải đăng ký tại sở lao

động và nộp hồ sơ xin việc gồm:

10.1. Một đơn xin việc (có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của chính quyền địa

phương nơi cư trú).

10.2. Hai bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương và có

đóng dấu giáp lai nơi dán ảnh).

10.3. Một bản sao hộ khẩu thường trú có công chứng, một bản photo giấy

chứng ninh nhân dân(có công chứng).

10.4. Một bản sao văn bằng (có công chứng)
10.5. Có phiếu khám sức khoẻ
10.6. Anh 3x4 (4 ảnh)
10.7. Phải đi làm đúng thời gian do công ty quy định khi được tuyển dụng.
Điều 11. Hình thức thử việc
11.1. Do Bộ phận nhân sự dẫn đến hiện trường để sát hạch khả năng ứng đối

và kỹ thuật tay nghề.

11.2. Trong thời gian thử việc, mức lương tính theo hệ số lương của công việc

được đảm nhận và được hưởng 70% mức lương đó.

11.3. Trong thời gian thử việc, công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp

đồng, nếu không đạt yêu cầu.

11.4. 15 ngày trước khi hết thời hạn thử việc, Bộ phận nhân sự phải công bố

kết quả thử việc và danh sách những người đạt tiêu chuẩn tiếp tục làm việc tại công
ty.

Điều 12. Thủ tục tuyển dụng
10 ngày sau khi hết hạn thử việc, nhân viên được tuyển dụng phải giao nộp

giấy tờ dưới đây cho bộ phận nhân sự:

12.1. Hợp đồng lao động ký giữa công ty và đương sự.

Mô tả tài liệu

Một số biểu mẫu hướng dẫn xây dựng nội quy công ty

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
729
0 trang
0
781
0 trang
0
843
0 trang
0
666
0 trang
0
520
0 trang
0
564
0 trang
0
910
0 trang
0
2942
0 trang
0
1099

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1137
0 tài liệu
0
0
2 tài liệu
0
1483
5 tài liệu
0
3251
10 tài liệu
0
6866

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
3 tài liệu
0
1137
26/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
2 tài liệu
0
1483
22/09/2018
5 tài liệu
0
3251
22/09/2018
10 tài liệu
0
6866