Tài liệu

Nhung diem moi Luat BHXH 2014 (16.04.2015)

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA 

LUẬT BẢO HIỂM XàHỘI NĂM 2014

1

Trần Thị Thúy Nga
Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

background image

MỤC TIÊU ĐẶT RA KHI XÂY DỰNG LUẬT BHXH 2014

2

(1) Mở rộng đối tượng tham gia BHXH

(2) Đảm  bảo  sự  bình  đẳng  trong  tham  gia  và  thụ  hưởng  BHXH 

của người lao động ở các thành phần kinh tế

(3) Hoàn thiện các chế độ chính sách BHXH nhằm bảo vệ quyền 

và lợi ích chính đáng của các bên tham gia BHXH.

(4) Đảm bảo nguyên tắc đóng hưởng, sự bền vững của hệ thống 

BHXH

(5) Tổ chức thực hiện minh bạch, đơn giản, thuận tiện hơn. 

background image

KẾT CẤU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014

3

Luật BHXH hiện hành có kết cấu gồm 11 chương và 141 điều. 
Luật BHXH 2014 kế thừa kết cấu của luật hiện hành trên cơ 
sở  bỏ  01  chương  về  bảo  hiểm  thất  nghiệp;  gộp  Chương  IX 
Khiếu  nại,  tố  cáo  về  bảo  hiểm  xã  hội  và  Chương  X  Khen 
thưởng  và  xử  lý  vi  phạm  của  luật  hiện  hành  thành  một 
chương. Theo đó, Luật BHXH 2014 gồm có 9 chương và 125 
điều.

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1593
1 tài liệu
0
797
1 tài liệu
0
730
2 tài liệu
0
1117
6 tài liệu
0
3108
1 tài liệu
0
756
1 tài liệu
0
757
2 tài liệu
0
1068
1 tài liệu
0
772
4 tài liệu
0
2297
2 tài liệu
0
1268
3 tài liệu
0
1582
1 tài liệu
0
708
10 tài liệu
0
4831
10 tài liệu
0
5001
10 tài liệu
0
5336
5 tài liệu
0
2914

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1593
18/09/2018
1 tài liệu
0
797
18/09/2018
1 tài liệu
0
730
18/09/2018
2 tài liệu
0
1117
18/09/2018
6 tài liệu
0
3108
18/09/2018
1 tài liệu
0
756
18/09/2018
1 tài liệu
0
757
18/09/2018
2 tài liệu
0
1068
18/09/2018
1 tài liệu
0
772
18/09/2018
4 tài liệu
0
2297
18/09/2018
2 tài liệu
0
1268
18/09/2018
3 tài liệu
0
1582
18/09/2018
1 tài liệu
0
708
18/09/2018
10 tài liệu
0
4831
18/09/2018
10 tài liệu
0
5001
18/09/2018
10 tài liệu
0
5336
18/09/2018
5 tài liệu
0
2914