Nhân sự không còn công tác tại VERCO

Danh sách nhân sự không còn công tác tại VERCO

1. Lê Vũ Minh

2. Lê Đức Anh

3. Nguyễn Trung Hiếu

4. Ninh Thị Nguyệt