Tài liệu

Nhà quản trị thành công

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

NHAÂ QUAÃN TRÕ THAÂNH CÖNG

PETER F. DRUCKER

Nguyïîn Dûúng Hiïëu, MBA  dõch

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn:

Ts. Quaùch Thu Nguyeät

Bieân taäp:

Thaønh Nam

Bìa:

Nguyeãn Höõu Baéc

Söûa baûn in:

Thanh Bình

Kyõ thuaät vi tính:

Thanh Haø

NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ

161B Lyù Chính Thaéng - Quaän 3 - Thaønh phoá Hoà Chí Minh
ÑT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973

Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn

Website: http://www.nxbtre.com.vn

CHI NHAÙNH NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ TAÏI HAØ NOÄI

20 ngoõ 91, Nguyeãn Chí Thanh, Quaän Ñoáng Ña - Haø Noäi

ÑT & Fax: (04) 7734544

E-mail: vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn

background image

236

237

NHAÂ QUAÃN TRÕ THAÂNH CÖNG

PHÊÌN KÏËT

baãn thên laâ tûúng thñch vúái nhau. Anh ta seä laâm sao àïí kiïën

thûác cuãa baãn thên trúã thaânh cú höåi cuãa töí chûác. Bùçng viïåc

têåp trung vaâo sûå àoáng goáp vaâ cöëng hiïën, anh ta biïën nhûäng

giaá trõ cuãa baãn thên thaânh caác kïët quaã cuãa töí chûác.

Ñt ra laâ vaâo thïë kyã XIX, ngûúâi ta tin rùçng ngûúâi lao àöång

chên tay chó coá caác muåc tiïu kinh tïë vaâ chó haâi loâng vúái caác

phêìn thûúãng kinh tïë. Àiïìu naây hoaân toaân sai sûå thêåt. Noá laåi

caâng sai lêìm khi mûác lûúng àaä cao hún mûác tiïìn töëi thiïíu

àuã söëng cho ngûúâi lao àöång. Ngûúâi lao àöång tri thûác cuäng

coá nhu cêìu vïì nhûäng phêìn thûúãng kinh tïë, nhûng chó coá

nhûäng phêìn thûúãng àoá vêîn chûa àuã. Anh ta cêìn cú höåi,

thaânh tûåu, giaá trõ... Vaâ àïí àaåt àûúåc nhûäng àiïìu àoá, anh ta

chó coá möåt caách laâ phaãi reân luyïån àïí trúã thaânh möåt ngûúâi

laâm viïåc hiïåu quaã. Chñnh coá tñnh hiïåu quaã naây múái khiïën

cho xaä höåi hoâa húåp àûúåc hai nhu cêìu cuãa noá: nhu cêìu cuãa

töí chûác coá àûúåc sûå àoáng goáp tûâ caác caá nhên, vaâ nhu cêìu

cuãa caá nhên trong viïåc coi töí chûác laâ phûúng tiïån giuáp hoå

àaåt àûúåc muåc àñch. Kïët luêån coá thïí ruát ra laâ: coá thïí hoåc, vaâ

phaãi hoåc, phaãi reân luyïån àïí trúã nïn hiïåu quaã.

taâi chñnh vaâ thu nhêåp, song anh ta dïî coá nguy cú chaán naãn,

bûåc tûác vaâ thêët voång trong cöng viïåc.

Xung àöåt kinh tïë giûäa nhu cêìu cuãa ngûúâi lao àöång chên

tay vúái vai troâ cuãa möåt nïìn kinh tïë múã röång laâ möåt vêën àïì

xaä höåi cuãa thïë kyã XIX trong caác quöëc gia àang phaát triïín.

Tûúng tûå nhû thïë, võ trñ, chûác nùng vaâ sûå hoaân thaânh nhiïåm

vuå cuãa ngûúâi lao àöång tri thûác laâ vêën àïì xaä höåi trong thïë kyã

XX cuãa chñnh nhûäng quöëc gia àoá, nay àaä laâ nhûäng quöëc gia

phaát triïín.

Chuáng ta khöng thïí chöëi boã sûå töìn taåi cuãa vêën àïì naây.

Khùèng àõnh rùçng chó coá “thûåc tïë khaách quan” cuãa caác thaânh

tñch kinh tïë vaâ xaä höåi (cuãa töí chûác) laâ töìn taåi (nhû caác nhaâ

kinh tïë chñnh thöëng thûúâng laâm) cuäng khöng laâm vêën àïì naây

biïën mêët àûúåc. Chuã nghôa laäng maån múái cuãa möåt söë nhaâ têm

lyá hoåc xaä höåi (nhû giaáo sû Chris Argyris úã Àaåi hoåc Yale) cuäng

khöng giaãi quyïët àûúåc vêën àïì naây. Mùåc duâ hoå àaä chñnh xaác

khi chó ra rùçng caác muåc tiïu cuãa töí chûác khöng àún thuêìn

laâ sûå phaát triïín cuãa caá nhên, tûâ àoá kïët luêån chuáng ta phaãi

gaåt sûå phaát triïín caá nhên qua möåt bïn. Chuáng ta phaãi thoãa

maän caã nhu cêìu khaách quan cuãa xaä höåi vïì thaânh tñch cuãa

töí chûác; cuäng nhû nhu cêìu cuãa con ngûúâi vïì thaânh tûåu vaâ

phaát triïín baãn thên.

Quaá trònh reân luyïån, tûå phaát triïín cuãa nhaâ quaãn lyá hûúáng

túái tñnh hiïåu quaã laâ cêu traã lúâi duy nhêët cho vêën àïì noái trïn.

Àoá laâ caách duy nhêët khiïën muåc tiïu cuãa töí chûác vaâ nhu cêìu

cuãa caá nhên cuâng àaåt àûúåc möåt luác. Nhaâ quaãn lyá luön khai

thaác vaâ hûúáng vïì àiïím maånh (cuãa baãn thên vaâ cuãa ngûúâi

khaác) seä laâm sao àïí thaânh tñch cuãa töí chûác vaâ thaânh tûåu cuãa

background image

234

235

NHAÂ QUAÃN TRÕ THAÂNH CÖNG

PHÊÌN KÏËT

– àïìu chûa coá sûå tùng trûúãng lúán. Roä raâng viïåc khai thaác

hiïåu quaã lao àöång tri thûác vêîn laâ möåt nhiïåm vuå trûúác mùæt

têët caã chuáng ta. Chòa khoáa cho nhiïåm vuå naây chñnh laâ tñnh

hiïåu quaã cuãa nhaâ quaãn lyá. Búãi nhaâ quaãn lyá chñnh laâ ngûúâi

lao àöång tri thûác quyïët àõnh nhêët. Tiïu chuêín, trònh àöå,

nhûäng yïu cêìu àöëi vúái baãn thên seä quyïët àõnh phêìn lúán caác

àöång lûåc, hûúáng ài, sûå cöëng hiïën cuãa nhûäng ngûúâi lao àöång

tri thûác khaác laâm viïåc xung quanh hoå.

Quan troång hún nûäa laâ möåt nhu cêìu xaä höåi vïì tñnh hiïåu

quaã cuãa nhaâ quaãn lyá. Tñnh kïët dñnh vaâ sûác maånh cuãa xaä höåi

chuáng ta caâng luác caâng phuå thuöåc vaâo sûå liïn kïët giûäa möåt

bïn laâ nhu cêìu têm lyá – xaä höåi cuãa ngûúâi lao àöång tri thûác,

vúái möåt bïn laâ caác muåc tiïu cuãa töí chûác vaâ cuãa xaä höåi cöng

nghiïåp.

Àöëi vúái möåt ngûúâi lao àöång tri thûác, kinh tïë khöng phaãi laâ

möåt vêën àïì lúán. Noái chung, anh ta dû dêåt, coá àöå an toaân

cao trong cöng viïåc, àûúåc tûå do lûåa choån cöng viïåc maâ mònh

mong muöën. Tuy nhiïn, caác nhu cêìu têm lyá, caác giaá trõ caá

nhên cuãa anh ta cêìn àûúåc thoãa maän búãi cöng viïåc vaâ võ trñ

trong töí chûác. Ngûúâi ta coi anh ta (vaâ anh ta cuäng tûå coi baãn

thên mònh) laâ möåt ngûúâi chuyïn nghiïåp. Tuy nhiïn, anh ta

vêîn laâ möåt nhên viïn vaâ phaãi thûåc hiïån caác mïånh lïånh. Kiïën

thûác cuãa anh ta phaãi phuåc vuå caác muåc àñch vaâ muåc tiïu cuãa

töí chûác. Trong möåt lônh vûåc kiïën thûác, seä khöng coá cêëp trïn

vaâ cêëp dûúái, tuy nhiïn, àiïìu naây laåi khöng thïí chêëp nhêån úã

möåt töí chûác bêët kyâ. Nhûäng vêën àïì trïn khöng phaãi laâ múái,

song chuáng laâ nhûäng vêën àïì gai goác thêåt sûå, cêìn àûúåc giaãi

quyïët thêëu àaáo. Ngûúâi lao àöång tri thûác ñt khi gùåp vêën àïì vïì

àoá, hoå cêìn “nuöi söëng” caác cú höåi vaâ “boã àoái” caác vêën àïì,

cêìn têåp trung khai thaác caác àiïím maånh, cêìn sùæp xïëp caác thûá

tûå ûu tiïn trong cöng viïåc, thay vò cöë laâm möîi thûá möåt ñt v.v...

Tñnh hiïåu quaã cuãa nhaâ quaãn lyá laâ möåt trong nhûäng yïu

cêìu cú baãn nhêët cuãa tñnh hiïåu quaã cuãa töí chûác; goáp phêìn

quan troång vaâo sûå phaát triïín cuãa töí chûác. Noá cuäng laâ hy voång,

cú súã cho viïåc phaát triïín möåt xaä höåi hiïån àaåi, caã vïì mùåt kinh

tïë vaâ xaä höåi.

Chuáng töi àaä nhùæc ài nhùæc laåi nhiïìu lêìn trong cuöën saách

naây rùçng nhûäng ngûúâi lao àöång tri thûác seä mau choáng trúã

thaânh nguöìn taâi nguyïn chñnh cuãa caác quöëc gia. Hoå seä laâ

nguöìn àêìu tû chuã yïëu cuãa xaä höåi, laâ trung têm chi phñ. Laâm

cho nhûäng ngûúâi naây trúã nïn hûäu ñch laâ möåt nhu cêìu kinh

tïë cuå thïí cuãa möåt xaä höåi cöng nghiïåp phaát triïín. ÚÃ möåt xaä

höåi nhû thïë, ngûúâi lao àöång chên tay khöng coá lúåi thïë vïì chi

phñ so vúái ngûúâi lao àöång chên tay úã möåt nûúác keám phaát

triïín hay àang phaát triïín (chi phñ cho lao àöång chên tay úã

quöëc gia phaát triïín seä cao hún). Chó coá nùng suêët vaâ hiïåu

quaã cuãa ngûúâi lao àöång tri thûác múái giuáp caác nûúác phaát triïín

giûä laåi mûác söëng cao vaâ lúåi thïë so saánh so vúái nhûäng nïìn

kinh tïë àang phaát triïín, núi coá mûác lûúng cho ngûúâi lao àöång

thêëp hún hùèn.

Cho àïën nay, ñt ai coá thïí laåc quan vïì nùng suêët cuãa lao

àöång tri thûác úã caác quöëc gia cöng nghiïåp phaát triïín. Viïåc

chuyïín trung têm cuãa lûåc lûúång lao àöång tûâ lao àöång chên

tay sang cöng viïåc kiïën thûác bùæt àêìu tûâ Thïë chiïën II vêîn chûa

cho thêëy nhûäng kïët quaã àaáng kïí naâo. Nhòn chung, caã nùng

suêët vaâ lúåi nhuêån – hai thûúác ào chñnh cuãa kïët quaã kinh tïë

Mô tả tài liệu

Trọn bộ kĩ năng quản lí quản trị, lãnh đạo, truyền cảm hứng, gây dựng lòng trung thành, thúc đẩy nhân viên, làm việc nhóm ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
9 tài liệu
0
5560