Tài liệu

Nhà lãnh đạo trong bạn

21/12/2018
0 trang
0
0
background image
background image

The Leader in You: Copyright © 1993 by Dale Carnegie & Associates,
Inc. All rights reserved. Baãn tiïëng Viïåt àûúåc xuêët baãn theo sûå nhûúång
quyïìn cuãa: Simon & Schuster, Inc.

BIEÅU GHI BIEÂN MUÏC TRÖÔÙC XUAÁT BAÛN ÑÖÔÏC THÖÏC HIEÄN BÔÛI THÖ VIEÄN KHTH TP.HCM

Levine, Stuart R.

Nhaø laõnh ñaïo trong baïn / Stuart R. Levine, Michael A. Crom ; Buøi Xuaân Tröôøng [vaø nh.ng.

khaùc] d. - T.P. Hoà Chí Minh : Treû, 2008

280tr. ; 21cm. - (Tuû saùch Kinh teá)

Nguyeân baûn : The leader in you.

1. Laõnh ñaïo. 2. Giao tieáp 3.Quaûn lyù nhaân söï.  I. Crom, Michael A.  II. Buøi Xuaân Tröôøng

d.  III. Ts.  IV. Ts: The leader in you.

158.7 -- dc 22

 L665

background image

NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ

STUART R. LEVINE, CEO & MICHAEL A. CROM, VP

Ngûúâi dõch: Buâi Xuên Trûúâng

Trêìn Nguyïîn Thanh Ngên
Nguyïîn Thõ Thu Phûúng
Lï Ngoåc Lan Vy

Mô tả tài liệu

Trọn bộ kĩ năng quản lí quản trị, lãnh đạo, truyền cảm hứng, gây dựng lòng trung thành, thúc đẩy nhân viên, làm việc nhóm ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
9 tài liệu
0
5568