Tài liệu

ND 139-2006 ve dao tao day nghe (thay the ND 02-2001)

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

CNG HOÀ XàHI CH NGHĨA VI

NAM 

ðộc lp - T do - Hnh phúc 

********  

Số: 139/2006/Nð-CP  

Hà Ni, ngày 20 tháng 11 năm 2006 

 

  

NGH ðỊNH 

QUY ðỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ðIỀUCỦA LUẬT GIÁO 

DỤC VÀ BỘ LUẬT LAO ðỘNG VỀ DẠY NGHỀ 

 CHÍNH PHỦ 

Că

c 

Lu

T 

ch

Chính 

ph 

ngày 

25 

tháng 

12 

nă

2001; 

Că

c 

Lu

Giáo 

d

ngày 

14 

tháng 

nă

2005; 

Căn c B lut Lao ñộng ngày 23 tháng 6 năm 1994, Lut sñổi, b sung mt s ñiu ca B 
lu

Lao 

ñộng 

ngày 

02 

tháng 

nă

2002; 

Xét ñề ngh ca B trưởng B Lao ñộng - Thương binh và Xã hi:

 

NGH ðỊNH : 

Chương 1: 

NHNG QUY ðỊNH CHUNG  

ð

iu 1. Phm vi ñiu chnh  

Nghị ñịnh này quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giáo dục và Bộ luật 
Lao ñộng về mục tiêu, chương trình dạy nghề; tổ chức, hoạt ñộng dạy nghề; doanh nghiệp với 
hoạt  ñộng  dạy  nghề;  tuyển  sinh  và  hợp  ñồng  học  nghề;  thi,  kiểm  tra  và  thẩm  quyền  cấp  bằng, 
chứng chỉ nghề; chính sách ñối với dạy nghề; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về dạy 
nghề. 

ð

iu 2. Các trình ñộ dy ngh  

Các trình ñộ dạy nghề bao gồm: 

1. Trình ñộ sơ cấp nghề; 

2. Trình ñộ trung cấp nghề; 

3. Trình ñộ cao ñẳng nghề.  

background image

ð

iu 3. Xã hi hoá dy nghề 

Nhà nước giữ vai trò chủ ñạo trong phát triển dạy nghề; thực hiện ña dạng hoá các loại hình cơ 
sở dạy nghề và có chính sách ưu tiên ñầu tư cho dạy nghề; khuyến khích và tạo ñiều kiện cho tổ 
chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài ñầu tư nguồn lực, tham gia phát triển dạy 
nghề. 

ð

iu 4. Liên thông trong dy ngh và liên thông gia các trình ñộ dy ngh v

các trình ñộ ñào to khác trong h thng giáo dc quc dân 

1. Liên thông trong dạy nghề và liên thông giữa các trình ñộ dạy nghề với các trình ñộ ñào tạo 
khác nhằm tạo ñiều kiện ñể người học ñược sử dụng kết quả học tập ñã tích luỹ trong quá trình 
học tập hoặc làm việc khi chuyển sang học ngành, nghề, trình ñộ ñào tạo, hình thức học tập khác 
trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

2. Việc liên thông ñược  thực hiện theo nguyên tắc bảo ñảm  cho người học không phải học lại 
những kiến thức, kỹ năng ñã tích luỹ ñược trong quá trình học tập hoặc làm việc.  

3. Bộ trưởng Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quy ñịnh việc thực hiện liên thông trong dạy 
nghề. 

4. Bộ trưởng  Bộ Giáo dục và ðào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng  Bộ  Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội quy ñịnh việc thực hiện liên thông giữa các trình ñộ dạy nghề với các trình ñộ ñào 
tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

5.  Căn  cứ  vào  chương  trình  khung  và  quy  ñịnh  việc  thực  hiện  liên  thông  của  người  có  thẩm 
quyền quy ñịnh tại khoản 3 và khoản 4 ðiều này, người ñứng ñầu cơ sở dạy nghề, trường trung 
cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục ñại học có trách nhiệm xây dựng chương trình, giáo trình ñào 
tạo bảo ñảm liên thông; công nhận chuyển ñổi kết quả học tập trong từng trường hợp cụ thể. 

Chương 2: 

MC TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH DY NGH   

ð

iu 5. Mc tiêu dy nghề 

1.  Mục  tiêu  của  dạy  nghề  là  ñào  tạo  nhân  lực  kỹ  thuật  trực  tiếp  trong  sản  xuất  và  dịch  vụ,  có 
năng  lực  thực  hành  nghề  tương  xứng  với  trình ñộ  ñào  tạo,  có  ñạo  ñức  nghề  nghiệp,  ý  thức  kỷ 
luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe nhằm tạo ñiều kiện cho người học nghề có khả năng tìm 
việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình ñộ cao hơn, ñáp ứng yêu cầu của thị trường 
lao ñộng. 

2. Dạy nghề ở từng trình ñộ phải bảo ñảm mục tiêu quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này và mục tiêu cụ 
thể sau: 

background image

a) Dạy nghề trình ñộ sơ cấp nhằm trang bị cho người học nghề năng lực thực hành một nghề ñơn 
giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề; 

b) Dạy  nghề trình ñộ trung  cấp nhằm trang bị  cho người học nghề kiến thức và năng lực thực 
hành các công việc của một nghề, có khả năng làm việc ñộc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ 
vào công việc; 

c)  Dạy  nghề  trình  ñộ  cao  ñẳng  nhằm  trang  bị  cho  người  học  nghề  kiến  thức  và  năng  lực  thực 
hành các công việc của một nghề, có khả năng làm việc ñộc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; 
giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào 
công việc. 

ð

iu 6. Chương trình dy nghề 

1. Chương trình dạy nghề thể hiện mục tiêu dạy nghề; quy ñịnh chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm 
vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức dạy nghề, cách thức ñánh giá kết quả ñào tạo 
ñối với mỗi mô-ñun, môn học và mỗi nghề. 

2. Chương trình dạy nghề trình ñộ sơ cấp ñược thực hiện dưới một năm ñối với người có nhu cầu 
học nghề, có trình ñộ học vấn, sức khoẻ phù hợp với nghề cần học. 

3. Chương trình dạy nghề trình ñộ trung cấp ñược thực hiện ba năm ñối với người có bằng tốt 
nghiệp  trung  học  cơ  sở;  từ  một  ñến  hai  năm  ñối  với  người  có  bằng  tốt  nghiệp  trung  học  phổ 
thông. 

4. Chương trình dạy nghề trình ñộ cao ñẳng ñược thực hiện từ hai ñến ba năm ñối với người có 
bằng  tốt  nghiệp  trung  học  phổ  thông;  từ  một  năm  rưỡi  ñến  hai  năm  ñối  với  người  có  bằng  tốt 
nghiệp trung cấp. 

5.  Chương  trình  khung  quy  ñịnh  về  cơ  cấu  nội  dung,  số  lượng  và  thời  lượng  cho  các  mô-ñun, 
môn học; tỷ lệ thời gian giữa lý thuyết và thực hành, bảo ñảm mục tiêu của từng trình ñộ cho mỗi 
nghề và yêu cầu liên thông theo quy ñịnh.  

6. Bộ trưởng Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ  quan  ngang  Bộ,  Thủ  trưởng  cơ  quan  thuộc  Chính  phủ  có  liên  quan  quy  ñịnh  chương  trình 
khung cho từng trình ñộ nghề ñược ñào tạo, trên cơ sở kết quả thẩm ñịnh của hội ñồng thẩm ñịnh 
ngành. 

Căn  cứ  vào  chương  trình  khung  ñã  ñược  quy  ñịnh  và  nhiệm  vụ  ñào  tạo  của  cơ  sở  dạy  nghề, 
người ñứng ñầu cơ sở dạy nghề tổ chức xây dựng và ban hành chương trình dạy nghề trình ñộ sơ 
cấp, trình ñộ trung cấp, trình ñộ cao ñẳng trên cơ sở kết quả thẩm ñịnh của hội ñồng thẩm ñịnh 
chương trình.  

Chương 3: 

T CHC, HOðỘNG DY NGHỀ 

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1590
1 tài liệu
0
794
1 tài liệu
0
730
2 tài liệu
0
1115
6 tài liệu
0
3106
1 tài liệu
0
756
1 tài liệu
0
757
1 tài liệu
0
771
4 tài liệu
0
2293
2 tài liệu
0
1267
3 tài liệu
0
1582
1 tài liệu
0
708
10 tài liệu
0
4828
10 tài liệu
0
4999
10 tài liệu
0
5329
10 tài liệu
0
5940
5 tài liệu
0
2909

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1590
18/09/2018
1 tài liệu
0
794
18/09/2018
1 tài liệu
0
730
18/09/2018
2 tài liệu
0
1115
18/09/2018
6 tài liệu
0
3106
18/09/2018
1 tài liệu
0
756
18/09/2018
1 tài liệu
0
757
18/09/2018
1 tài liệu
0
771
18/09/2018
4 tài liệu
0
2293
18/09/2018
2 tài liệu
0
1267
18/09/2018
3 tài liệu
0
1582
18/09/2018
1 tài liệu
0
708
18/09/2018
10 tài liệu
0
4828
18/09/2018
10 tài liệu
0
4999
18/09/2018
10 tài liệu
0
5329
18/09/2018
10 tài liệu
0
5940
18/09/2018
5 tài liệu
0
2909