Tài liệu

Năng lực chung cua Cong ty

23/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Danh mục năng lực hành vi – phẩm chất – thái độ

Thích ứng: Điều chỉnh cách thức hành xử để làm việc một cách hiệu quả và hiệu năng khi có thông tin mới, tình huống thay đổi hay/hoặc 

trong một môi trường khác. 

Cấp độ 1: Nhận biết được thay đổi sẽ ảnh hưởng đến công việc như thế nào

Chấp nhận sự thay đổi
Tìm kiếm sự rõ ràng khi đối diện với tính nhiều mặt hay tính không chắc chắn 
Chứng tỏ sự sẵn sàng khi bắt đầu một phương pháp mới
Tạm dừng việc bao biện; suy nghĩ trước khi hành động
Thừa nhận giá trị những đóng góp của người khác bất kể điều đó được thể hiện như thế nào 

Cấp độ 2: Thích ứng công việc theo tình huống

Điều chỉnh phương pháp cá nhân thích ứng với yêu cầu của những tình huống mới hoặc khác nhau
Tìm kiếm những hướng dẫn giúp điểu chỉnh phương pháp cá nhân cho thích ứng với yêu cầu của những tình huống mới hoặc khác 
nhau

Cấp độ 3: Thích ứng với nhiều thay đổi khác nhau 

Điều chỉnh để thích ứng với những ý kiến và sáng kiến mới trong rất nhiều vấn đề và tình huống khác nhau. 
Chuyển đổi những ưu tiên, thay đổi phong cách và đáp ứng được các phương pháp mới cần phải để đối phó với những yêu cầu mới hay
luôn thay đổi. 

Cấp độ 4: Thích ứng với các thay đổi mang tính chất thường xuyên, lớn và phức tạp

Công khai hỗ trợ và thích ứng với những thay đổi lớn, cốt yếu để thể hiện những cam kết cải tiến cách thức vận hành công việc ở hiện 
tại. 
Tìm kiếm cơ hội thay đổi để đạt được những cải tiến trong quy trình và hệ thống công vịec .v.v... 
Duy trì được sự điềm tĩnh và thể hiện được khả năng tự kiểm soát khi đối diện với những thách thức và thay đổi.

Cấp 5: Thích ứng với chiến lược của tổ chức 

Tiên liệu trước thay đổi và đảm bảo sự thích nghi trên diện rộng và lâu dài trong toàn tổ chức để trả lời các yêu cầu từ hoàn cảnh. 
Thực hiện hiệu quả các thay đổi mang tính liên tục, nhiều mặt, nhiều thời điểm và rất thiếu trật tự/
Luôn sẵn sàng khi luân chuyển giải quyết các vấn đề mang tính chiến lược và các vấn để nhỏ then chốt. 

Học hỏi không ngừng: Nhận diện và chú tâm vào những ưu điểm và hạn chế, nhu cầu phát triển và hoàn cảnh thay đổi để nâng cao giá trị cho

bản thân và thành quả cho tổ chức.

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Cấp độ 1: Đánh giá và giám sát bản thân để đảm nảo hiệu quả cá nhân.

Liên tục tự đánh giá và tìm kiếm những đóng góp từ xung quanh để nhận ra những ưu điểm và hạn chế của mình cũng như  cách thức 
cải thiện. 
Theo đuổi các cơ hội học hỏi và chương trình phát triển. 

Cấp độ 2: Hướng tới nâng cao hiệu quả cá nhân trong công việc hiện tại

Thử nghiệm các phương pháp mới để tối đa hóa việc học hỏi trong hoàn cảnh hiện tại. 
Tận dụng các cơ hội học hỏi (ví dụ các khóa học, quan sát người khác, tiếp nhận nhiệm vụ mới. v.v...)
Tích hợp những điều học hỏi được vào cách thức làm việc

Cấp độ 3: Tìm kiếm cơ hội học hỏi những cái cao hơn yêu cầu hiện tại

Đặt ra mục tiêu thách thức và các tiêu chuẩn hoàn thiện bản thân cao hơn yêu cầu công việc hiện tại. 
Chủ động theo đuổi việc phát triển cá nhân một cách không ngừng (kỹ thuật và nhân cách). 
Tiếp nhận các nhiệm vụ được giao để kiểm nghiệm khả năng thực sự. 

Cấp độ 4: Đồng hàng phát triển cá nhân với mục tiêu của tổ chức

Thiết kế mục tiêu học tập cá nhân dựa trên nhu cầu thiết thực của công việc và nghiệp vụ liên quan. 

Sử dụng thay đổi tổ chức như một cơ hội để phát triển kỹ năng và kiến thức mới

Cấp độ 5: Đồng hàng học hỏi cá nhân với thay đổi tương lai trong chiến lược của tổ chức

Nhận diện các năng lực và chuyên môn tương lai mà tổ chức cần phải có từ đó phát triển và theo đuổi các kế hoạch họp tập một cách 
trình tự.
Liên tục rà soát môi trường xung quanh để theo kịp với sự phát triển ngày càng lớn mạnh trong bối cảnh công việc luôn rộng mở. 

Giao tiếp: Nghe và giao tiếp với người khác một cách hiệu quả thúc đẩy cuộc giao tiếp theo hướng cởi mở

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Cấp độ 1: Nghe và trình bày thông tin một cách rõ ràng

Chuẩn bị sẵn sàng và khích lệ người khác bắt đầu cuộc giai tiếp. 
Lắng nghe một cách chủ động và có chủ đích mà không cần ngắt lời. 
Kiểm tra mức độ thấu hiểu nội dung giao tiếp (ví dụ nhắc lại hay diễn giải, đặt ra các câu hỏi phụ).
Trình bày thông tin thích hợp một cách rõ ràng và súc tích, gồm cả nói và viết. 

Cấp độ 2: Thúc đẩy giao tiếp hai chiều

Mở ra các bình luận và phản hồi  về những vấn đề đã trình bày. 
Duy trì tính mở liên tục và nhất quán trong giao tiếp với người khác. 
Thảo luận cởi mở và có tính chất xây dựng về các hướng hiểu khác có thể dẫn tới sự hiểu không đúng vấn đề. 
Truyền đạt các quyết định hay đề xuất có thể gây phản ứng tiêu cực một cách tế nhị và khéo léo. 
Truyền đạt các thông điêp kèm theo các dữ liệu, thông tin, ví dụ hay thuyết minh liên quan.

Cấp độ 3: Thích ứng với cách giao tiếp của người khác 

Thích ứng nội dung, phong cách, âm điệu và phương tiện giao tiếp để trình bày phù hợp với ngôn ngữ, hoàn cảnh văn hóa và mức độ 
hiểu biết của người nghe. 
Tính đến hướng giao tiếp của những người khác khi giao tiếp, đàm phán hay thuyết phục (ví dụ trình bày lợi ích chung của các bên).
Phản hồi và thảo luận các câu hỏi/vấn đề một cách dễ hiểu, không bảo thủ và vẫn giữ được lòng tự trọng của người khác.
Lường trước những phản ứng có thể và điều chỉnh giao tiếp cho thích ứng. 

Cấp độ 4: Giao tiếp những vấn đề phức tạp

Xử lý các câu hỏi phức tạp ngay cùng một thời điểm (ví dụ câu hỏi từ các nhà chức trách, từ các nhóm quan tâm đặc biệt hay từ các 
phương tiện thông tin đại chúng). 
Giao tiếp các vấn đề phức tạp một cách rõ ràng và tin cậy với các đối tượng nghe khác nhau. 
Sử dụng các hệ thống thông tin, phương pháp, chiến thuật khác nhau để thúc đẩy đàm thoại và chi sẻ hiểu biết. 
Truyền đạt các thông điệp khó, chưa phổ biến một cách rõ ràng, tế nhị và khéo léo.

Cấp độ 5: Giao tiếp một cách chiến lược

Giao tiếp một cách chiến lược để đạt được các mục tiêu cụ thể (ví dụ coi mỗi khía cạnh của vấn đề như một thông điệp tối ưu khi trình 
bày, lựa chọn thời điểm thích hợp hay dùng diễn đàn). 
Nhận diện và diễn đạt được các chính sách và thủ tục phòng ban cho các cán bộ cao cấp, ngang hàng hoặc cấp dưới. 
Nhận ra được thành công và cơ hội cải thiện. 

Nhận thức về môi trường và tổ chức: Hiểu biết về công việc, cấu trúc và văn hóa của tổ chức cũng như các vấn đề chính chị, kinh tế, xã hội 

và kinh tế, để đạt được kết quả mong muốn. 

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực có các bước rõ ràng kèm biểu mẫu, ví dụ tham khảo

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
3048
10 tài liệu
0
8535
3 tài liệu
0
1847
2 tài liệu
0
1613
6 tài liệu
0
3954
1 tài liệu
0
1129

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3048
09/10/2018
10 tài liệu
0
8535
09/10/2018
3 tài liệu
0
1847
09/10/2018
2 tài liệu
0
1613
09/10/2018
6 tài liệu
0
3954
09/10/2018
1 tài liệu
0
1129
09/10/2018
3 tài liệu
0
2328