Tài liệu

MTCV PHONG.KHVT

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
395
0 trang
0
0
0 trang
0
849

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2602
3 tài liệu
0
1882
1 tài liệu
0
774
4 tài liệu
0
1896
7 tài liệu
0
3253
3 tài liệu
0
960
7 tài liệu
0
2949
10 tài liệu
0
4462
10 tài liệu
0
4772
10 tài liệu
0
4701
2 tài liệu
0
1374
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
3215
8 tài liệu
0
3539
5 tài liệu
0
2593
10 tài liệu
0
5596
9 tài liệu
0
3964
10 tài liệu
0
4256
6 tài liệu
0
2594
10 tài liệu
0
4245
6 tài liệu
0
2550
3 tài liệu
0
2145
8 tài liệu
0
3428
5 tài liệu
0
2312
6 tài liệu
0
2603
8 tài liệu
0
3236
10 tài liệu
0
4587
5 tài liệu
0
3025
9 tài liệu
0
3896
7 tài liệu
0
3957
10 tài liệu
0
4670
1 tài liệu
0
819
10 tài liệu
0
5270
10 tài liệu
0
4963
5 tài liệu
0
3016
4 tài liệu
0
2833
8 tài liệu
0
3371
10 tài liệu
0
4378

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2602
28/01/2019
3 tài liệu
0
1882
28/01/2019
7 tài liệu
0
3631
28/01/2019
1 tài liệu
0
774
28/01/2019
4 tài liệu
0
1896
28/01/2019
7 tài liệu
0
3253
28/01/2019
3 tài liệu
0
960
28/01/2019
7 tài liệu
0
2949
28/01/2019
10 tài liệu
0
4462
28/01/2019
10 tài liệu
0
4772
28/01/2019
10 tài liệu
0
4701
28/01/2019
10 tài liệu
0
6167
28/01/2019
2 tài liệu
0
1374
30/01/2019
10 tài liệu
0
5515
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
3215
28/01/2019
8 tài liệu
0
3539
28/01/2019
5 tài liệu
0
2593
28/01/2019
10 tài liệu
0
5596
28/01/2019
9 tài liệu
0
3964
28/01/2019
10 tài liệu
0
4256
28/01/2019
6 tài liệu
0
2594
28/01/2019
10 tài liệu
0
4245
28/01/2019
6 tài liệu
0
2550
28/01/2019
3 tài liệu
0
2145
28/01/2019
8 tài liệu
0
3428
28/01/2019
5 tài liệu
0
2312
28/01/2019
6 tài liệu
0
2603
28/01/2019
8 tài liệu
0
3236
28/01/2019
10 tài liệu
0
4587
28/01/2019
5 tài liệu
0
3025
30/01/2019
9 tài liệu
0
3896
28/01/2019
7 tài liệu
0
3957
28/01/2019
10 tài liệu
0
4670
28/01/2019
1 tài liệu
0
819
28/01/2019
10 tài liệu
0
5270
28/01/2019
10 tài liệu
0
4963
28/01/2019
5 tài liệu
0
2861
28/01/2019
3 tài liệu
0
1804
28/01/2019
5 tài liệu
0
2745
28/01/2019
5 tài liệu
0
3016
28/01/2019
4 tài liệu
0
2833
28/01/2019
8 tài liệu
0
3371
28/01/2019
10 tài liệu
0
4378