Tài liệu

Mot so diem moi Luat ATVSLD1

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI

CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI 

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

07/2015

background image

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

background image

LUẬT ATVSLĐ ĐƯỢC QUỐC 

HỘI THÔNG QUA NGÀY 

25/6/2015

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1590
1 tài liệu
0
794
1 tài liệu
0
729
2 tài liệu
0
1115
6 tài liệu
0
3106
1 tài liệu
0
756
1 tài liệu
0
757
2 tài liệu
0
1067
1 tài liệu
0
771
4 tài liệu
0
2292
2 tài liệu
0
1267
3 tài liệu
0
1581
1 tài liệu
0
708
10 tài liệu
0
4824
10 tài liệu
0
4998
10 tài liệu
0
5329
5 tài liệu
0
2909

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1590
18/09/2018
1 tài liệu
0
794
18/09/2018
1 tài liệu
0
729
18/09/2018
2 tài liệu
0
1115
18/09/2018
6 tài liệu
0
3106
18/09/2018
1 tài liệu
0
756
18/09/2018
1 tài liệu
0
757
18/09/2018
2 tài liệu
0
1067
18/09/2018
1 tài liệu
0
771
18/09/2018
4 tài liệu
0
2292
18/09/2018
2 tài liệu
0
1267
18/09/2018
3 tài liệu
0
1581
18/09/2018
1 tài liệu
0
708
18/09/2018
10 tài liệu
0
4824
18/09/2018
10 tài liệu
0
4998
18/09/2018
10 tài liệu
0
5329
18/09/2018
5 tài liệu
0
2909