Tài liệu

MB-XLVP.04

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc xử lý kỷ luật)

- Căn cứ vào Quy chế nhân sự Công  ty ……………………………….;

- Căn cứ vào đề xuất của bà ……………– Trưởng bộ phận ……………..;

- Căn cứ đề xuất của ông ……………. – Trưởng …………………………;

- Căn cứ vào nội dung cuộc họp xem xét xử lý vi phạmm kỷ luật đối với ông………………,
ngày ….tháng ….năm của Hội đồng kỷ luật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chuyển ông…………sang vị trí ……………….. tại công ty ………………..Mọi
vấn đề phát sinh liên quan đến vị trí Nhân viên ………….. của ông……….yêu cầu bàn giao đầy
đủ tới ……………..

Điều 2. Ông…..sẽ chịu sự giám sát và đánh giá của ……………. trong thời gian thử việc ……
tháng tại vị trí mới. Trong thời gian trên ông…….. có bất cứ vi phạm gì, Công ty có thể chấm
dứt HĐLĐ với ông……..ngay tại bất kỳ thời điểm nào.

Điều 3. Mức lương: Ông…. Sẽ nhận mức lương bằng ……% lương chính thức …………trong
thời gian ……. tháng trên.

Điều 4. Đề nghị cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HCNS.

                 Hà Nội, ngày ……tháng …….năm 20

GIÁM ĐỐC

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
493
0 trang
0
463
0 trang
0
443
0 trang
0
874