Tài liệu

MB-XLVP.03

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT

Tên Bộ phận: ………………………………………………………………………………………..
Tiến hành họp kiểm điểm và đề nghị hình thức kỷ luật Anh/Chị:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Thời gian họp:………….giờ…………...ngày………………tháng…………….năm……………….
Chủ trì cuộc họp:…… ……………………………………………………………………………
Thành phần tham dự:……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Hội nghị nhất trí bầu thư ký ghi biên bản là Anh/Chị:……………………………………………….
Nội dung cuộc họp bao gồm:
1 – Chủ trì cuộc họp đọc biên bản sự việc và tóm ttă1t nnội dung sự việc xảy ra.
2 – Người sai phạm tự đọc biên bản tự kiểm cá nhân.
3 – Ý kiến đóng góp của thành viên trong cuộc họp:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Chủ trì cuộc họp tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên cuộc họp và biểu quyết đề nghị hình thức kỷ
luật đối với người sai phạm.:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Ngày       tháng      năm

Chủ trì cuộc họp

   Thư ký ghi biên bản

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
495
0 trang
0
463
0 trang
0
483
0 trang
0
874