Tài liệu

MB-XLVP.02

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:...................................................................................................................................................
Hiện đang làm việc tại Bộ phận:............................................................................................................
Nhiệm vụ được giao là:..........................................................................................................................
Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Hậu quả do sai phạm xảy ra:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long

Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính

-

Khiển trách bằng văn bản;

-

Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp 
hơn không quá sáu tháng;

-

Sa thải.

Ngày       tháng      năm

Người viết kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
496
0 trang
0
444
0 trang
0
483
0 trang
0
878