Tài liệu

MB-XLVP.01

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIÊN BẢN 

Về việc vi phạm kỷ luật

Vào lúc…….., ngày…..tháng……năm …… , tại

..................................................................................................................................................

- Họ tên, đơn vị, chức vụ người lập biên bản

..................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
- Họ tên, đơn vị, chức vụ người bị lập biên bản

..........................................................................................................................................
Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau:

- Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc:

.......................................................................................................................................

- Diễn biến của vụ việc xảy ra:

.......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
- Thiệt hại về vật chất:

.......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Tang vật (nếu có):

- Ý kiến của người bị lập biên bản (nếu có)

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

1

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Biên bản này được lập thành 2 bản. Một bản do người lập biên bản giữ, một bản do 

người bị lập biên bản giữ.

Người lập biên bản

(ký ghi rõ họ tên)

Người chứng kiến

(ký ghi rõ họ tên)

Lãnh đạo đơn vị
(ký ghi rõ họ tên)

Người bị lập biên bản

(ký ghi rõ họ tên)

   

2

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
464
0 trang
0
444
0 trang
0
483
0 trang
0
878