Tài liệu

MB-BN.06

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                       

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………..

(V/v: Bổ nhiệm……………….)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………….

-

Căn cứ Điều lệ công ty ……………….

-

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc công ty;

-

Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty;

-

Xét năng lực, phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : 

Bổ nhiệm Ông, bà …………………………….

Sinh ngày: ……….     Dân tộc: ……………          Giới tính: ……………..

Quốc tịch: ……………………

CMND số ……… Do Công an …….cấp ngày ………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………..

Giữ chức vụ …………………………….

Điều 2 : Ông, bà ……………... được hưởng các quyền và nghĩa vụ têo quy định của công ty

Điều 3

 : Các Ông, bà Giám đốc, Trưởng các phòng ban có liên quan và Ông, bà …………………… chịu

trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Điều 4 :  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận
- Ban giám đốc;
 - Như điều 1; 
- Lưu VP./.

TM CÔNG TY …………………..

Giám đốc

 
                  …………………………………..

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
567
0 trang
0
502
0 trang
0
499
0 trang
0
495
0 trang
0
467
0 trang
0
814

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6184

Bộ tài liệu liên quan

15/12/2018
10 tài liệu
0
6184